Author Archives: Hania

REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE – CZĘŚĆ 2

Posted on

Dzisiejszym artykułem kontynuujemy[1] serię publikacji poświęconych instytucjom stosunkowo niedawno wdrożonym do polskiego prawa albo planowanym do uchwalenia, w przedmiocie zwiększenia oferty mieszkalnej dla polskich rodzin. Jak już była o tym mowa poprzednio, nie doczekaliśmy się „polskich REIT-ów”, niemniej, od 2018 roku, obowiązuje Specustawa mieszkaniowa[2], która wprowadziła novum w postaci Społecznej Agencji Najmu (dalej jako ”SAN”). […]


PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Posted on

Opinię publiczną, a przynajmniej jej część „nieruchomościową”, zelektryzowała listopadowa konferencja Ministra Rozwoju i Technologii (dalej jako „MRiT”), w której zapowiedział on znaczące przyspieszenie procedowania nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako „Projekt”[1]). Pierwsza odsłona Projektu pojawiła się już w marcu 2021 r. Obecny Projekt jest pochodną przeprowadzonych konsultacji międzyresortowych, ze szczególnym uwzględnieniem trzech zasadniczych przesłanek: zgodności […]


REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE

Posted on

Truizmem jest stwierdzenie, że budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki. Rynek nieruchomości rozwija się z różną dynamiką w poszczególnych sektorach, takich jak: mieszkalnictwo, powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowo–usługowe. W każdym z ww. sektorów istnieje ryzyko przewagi podaży nad popytem i w rezultacie opuszczenie budynków, a w konsekwencji ich powolne niszczenie. Stałą bolączką budownictwa mieszkaniowego jest natomiast permanentny […]


NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPADKÓW I DAROWIZN, 25 października 2022

Posted on

Każde przysporzenie majątkowe, a zatem powiększenie mienia z tytułu otrzymanej darowizny albo spadku, podlega opodatkowaniu. Rozmiar tego opodatkowania zależy od kilku składowych, w tym m.in. od grup i skal podatkowych. Ponadto, w polskim systemie prawa podatkowego przewiduje się kwoty wolne od podatku także i w przypadku spadków i darowizn. W dniu 13 października 2022 r. […]


CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO

Posted on

7 lipca Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i kilku innych ustaw (Dz. U. poz. 1557). Zasadnicza część zmian dotyczy wprowadzenia elektronicznego dziennika budowy (system EDB), pozostałe cyfrowej książki obiektu budowlanego (system EKOB), centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) i portalu e-Budownictwo. Ustawa stanowi kolejny krok w cyfryzacji procedur prawa budowlanego. Elektroniczny […]


NIERUCHOMOŚCI W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Posted on

Nieruchomość z pewnością jest aktywem, który trzeba brać pod szczególną rozwagę, oceniać i mierzyć podwójnie. Perspektywy wierzyciela i dłużnika są wobec niej rzecz jasna odmienne. Niezmiennym pozostaje uniwersalne podejście, w myśl którego nie wszystko złoto, co się świeci. O wybranych reperkusjach prawnych występowania nieruchomości w masach upadłościowej albo restrukturyzacyjnej napiszę w niniejszym artykule. I.   Skutki, […]


USTAWA O FINANSOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH, 22 lipca 2022

Posted on

Po miesiącach przedłużających się prac nad projektem polskiej ustawy służącej stosowaniu Rozporządzenia ECSP w naszym kraju,  w dniu 7 lipca 2022 r. sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”). W minionym tygodniu Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP oraz ogłoszona w dzienniku ustaw, zacznie obowiązywać z dniem 29 lipca 2022 […]


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FORMULE ESG, 13 lipca 2022

Posted on

Hasło „sprawozdawczość przedsiębiorstw” zazwyczaj kojarzy się statystycznemu konsumentowi ze sprawozdaniem finansowym spółek, na które składa się niezliczony ciąg słupków z liczbami, enigmatyczne pasywa i aktywa, bilans „winien-ma”, niedotykające jego życia w większym stopniu. Niemniej ożywa co jakiś czas dyskusja, w tym dotycząca ściślejszego uregulowania prawnego, wpływu biznesu na otaczające go środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Dzisiaj, po […]


NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA REFORMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Posted on

Przygotowywana w Ministerstwie Rozwoju i Technologii obszerna nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktualnie w fazie konsultacji. Nowe regulacje przewidują gruntowną reformę obowiązującego od prawie 19 lat systemu planowania przestrzennego. Jednym z najważniejszych elementów reformy jest wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego w postaci planu ogólnego. Plan […]


ZMIANA USTAWY O NOTARIACIE, 30 czerwca 2022

Posted on

Od jakiegoś już czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia o projekcie nowelizującej Ustawę prawo o notariacie (dalej jako „Projekt”). Wszelkie założenia oscylują wokół jednego, naczelnego – projekt ma dać skuteczną odpowiedź na pogłębiającą się obstrukcję postępowań wieczystoksięgowych, zmniejszyć koszty, ulżyć kredytobiorcom (ponownie!). Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt. Co wiemy dziś? I.  […]


ZMIANY WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKÓW W ROKU 2022, 21 czerwca 2022

Posted on

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków. Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu okazało się konieczne w związku z nowelą ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie 20 września 2019 r. i „przyznała” trzyletni okres tj. do 20 września 2022 r. na dostosowanie rozporządzenia do nowych […]


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UKRAINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU „PROZORRO” – PRZEWODNIK DLA WYKONAWCÓW

Posted on

Olena Shtohryn, Jacek Choromański, Tomasz Mielko:  Zamówienia publiczne w Ukrainie z wykorzystaniem systemu „ProZorro” – przewodnik dla wykonawców  


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CZĘŚĆ III

Posted on

Pierwszy lipca,  a zatem formalnie początek obowiązywania nowej ustawy deweloperskiej („Ustawa”) nadchodzi wielkimi krokami. Niniejszym, trzecim artykułem dotyczącym Ustawy, kończymy serię komentarzy jej poświęconej. Skupimy się na funkcji i kompetencji banku w układzie uczestników przedsięwzięcia deweloperskiego tzn. deweloper – nabywca – bank, a także przedstawimy wnioski końcowe. Na wstępie warto jeszcze zwrócić uwagę na rozróżnienie […]


ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – CZĘŚĆ III, 6 czerwca 2022

Posted on

Dzisiejszym artykułem kończymy serię komentarzy poświęconą nowej Ustawie Prawo własności przemysłowej („Projekt”)[1], omawiając w nim wybrane, istotne nowości legislacyjne w polskim systemie prawa własności przemysłowej („PWP”), a przewidziane w Projekcie. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na witrynie Rządowego Centrum Legislacji (”RCL”) Projekt pozostaje w toku opiniowania. Wstępne zgłoszenie wynalazku[2] („WZW”). Wprowadzona regulacja stwarza możliwość zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia […]


PRZETARGI PUBLICZNE NA DOSTAWĘ TOWARÓW/USŁUG PRZEZNACZONYCH NA POMOC UKRAINIE

Posted on

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę, na której zamieszczane są informacje o organizowanych przez organizacje międzynarodowe przetargach publicznych na dostawę towarów lub usług przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorców jest zainteresowanych realizacją usług lub dostawą towarów przeznaczonych na pomoc Ukrainie, jednak często barierą okazuje się brak wiedzy […]


ZMIANA WARUNKÓW WYKONYWANIA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE, 31 maja 2022

Posted on

Od kilku miesięcy obserwujemy daleko idące zmiany na rynku budowlanym. Zmiany te wynikają z wielu przyczyn, z których głównymi są inwazja Rosji na Ukrainę, spadek wartości polskiej waluty oraz rosnące ceny na rynku paliw. Zaistniała sytuacja ma wpływ na cały sektor budowlany powodując przede wszystkim znaczny wzrost cen surowców oraz materiałów budowlanych, głównie wyrobów stalowych, […]


ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – CZĘŚĆ II, 24 maja 2022

Posted on

Niniejszym artykułem kontynuujemy serię komentarzy poświęconą nowej Ustawie Prawo własności przemysłowej („Projekt”)[1]. Analizowany projekt aktu w dalszym ciągu pozostaje na etapie opiniowania, w pracach przed skierowaniem go do laski marszałkowskiej w Sejmie. Czekamy na ocenę Projektu m. in. ze strony Prezesów UOKIK, Urzędu Patentowego („Urząd”), UODO oraz RPO i Rzecznika MŚP. Należy pamiętać, że wzmiankowane […]


ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, 17 maja 2022

Posted on

Projekt Ustawy Prawo własności przemysłowej („Projekt”), opracowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii („Ministerstwo”), trafił pod koniec kwietnia do konsultacji społecznych, które mają potrwać do końca maja[1]. Według założeń nowe rozwiązania mają zostać uchwalone jesienią 2022 roku, zatem obowiązywałyby od jesieni 2023 r., bowiem w Projekcie przewidziano 12 miesięczny okres vacatio legis. Zgodnie ze stanowiskiem ministra Rozwoju[2]: Naszym […]


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CZĘŚĆ II

Posted on

Założenia legislacyjne oraz treść poszczególnych przepisów skłania do refleksji, że to nabywca jest w centrum unormowań płynących z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako „Ustawa”). Kontynuując serię poświęconą analizie Ustawy, w niniejszej części przedstawimy kwestie m. in. wad przedmiotu umowy  i ich wpływu na roszczenia […]


UDZIAŁY FANTOMOWE, 27 kwietnia 2022

Posted on

Czym są udziały w kapitale zakładowym spółki, wiedzą chyba wszyscy. A czym są udziały fantomowe? Próżno szukać wyjaśnienia tego pojęcia w Kodeksie spółek handlowych, a jednak udziały fantomowe (ang. Phantom Stock) zyskują na popularności, zwłaszcza w firmach, dla których istotna jest odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, oparta na powiązaniu zysku pracowników z zyskiem spółki i jej wspólników, jednak bez […]


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

Posted on

W dniu 20.05.2021 r. uchwalono Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej zwana jako „Ustawa”). Cele Ustawy, przynajmniej deklarowane przez ustawodawcę, to: poprawa skuteczności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz wzrost poziomu akceptacji regulacji po stronie przedsiębiorców. Niniejszym artykułem rozpoczynam trzy częściową […]


ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 12 kwietnia 2022

Posted on

Ustawa z dnia 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”) na dzień 11.04.2022 r.  w dalszym ciągu oczekuje na podpis Prezydenta RP,  a następnie promulgację w Dzienniku Ustaw.  Zacznie ona obowiązywać w terminie sześciu miesięcy od ogłoszenia Ustawy w oficjalnym publikatorze – tyle bowiem wynosi jej […]


TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH UE-USA – CO NOWEGO? 6 kwietnia 2022

Posted on

Sprawne transfery danych osobowych są integralnym elementem utrzymywania współpracy gospodarczej na linii UE-USA. Przedsiębiorcy po obu stronach Atlantyku zostali pozbawieni klarownej i prostej możliwości legalnego przekazywania danych osobowych i to w tak podstawowych kwestiach jak np. payroll, czy też działania marketingowe przy użyciu narzędzi nieingerujących zanadto w prawo do prywatności. Po blisko dwóch latach od […]


ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 1 kwietnia 2022

Posted on

Senat uchwałą z dnia 11.03.2022r. odrzucił ustawę z dnia 09.02.2022r. nowelizującą KSH (dalej jako „Ustawa”). Dominantami uzasadniającymi stanowisko izby wyższej parlamentu były zarzuty naruszenia w toku legislacji sejmowej zasad prawidłowej legislacji i zbędnej, oraz błędnej, regulacji ładu korporacyjnego w formacie tzw. sztuki dla sztuki[1]. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna odrzuciła uchwałę Senatu[2], a finalnie Sejm w dniu […]


CROWDFUNDING – UNIJNE REGULACJE JUŻ SĄ, POLSKICH PRZEPISÓW WCIĄŻ BRAK, 25 marca 2022

Posted on

Kontynuując cykl artykułów poświęconych tematyce finansowania społecznościowego w obszarze projektów komercyjnych, w niniejszym wpisie skupimy się na kluczowych aspektach związanych z unijną regulacją nadającą jednolite ramy prawne dla crowdfundingu w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się również z poprzednim artykułem z tej serii przedstawiającym ogólny zarys idei crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego, jako przejawu szerszych procesów demokratyzacji […]


POMOC DLA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Posted on

#StandWithUkraine W związku z wojną w Ukrainie wiele firm oferuje pomoc materialną Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Przepisy dedykowanej specustawy wprowadzają pewne ułatwienia podatkowe, które pozwolą obywatelom Ukrainy w pełni korzystać ze skali tej pomocy. W naturalny sposób jednak pracodawcy chcą kierować oferowane świadczenia bezpośrednio na rzecz swoich pracowników i członków ich rodzin, takich darowizn zaś […]


USTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Posted on

#StandWithUkraine Dnia 12 marca 2022 weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (“Specustawa”). Z nielicznymi wyjątkami, Specustawa  obowiązuje z mocą wsteczną od 24 lutego 2022, tj. od dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Przepisy Specustawy mają zastosowanie do obywateli Ukrainy oraz ich małżonków (nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego), […]


ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWALONEJ PRZEZ SEJM 9 LUTEGO 2022

Posted on

Analiza nowelizacji Kodeksu spółek handlowych uchwalonej przez Sejm dnia 9 lutego 2022 r. – drugi artykuł cyklu, 10 marca 2022 r. Kontynuując analizę noweli KSH na wstępie należy zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym jej projekt pozostaje na etapie procedowania w Senacie. W tej części analiza dotyczyć będzie węzłowych kwestii konstruujących holding oraz wybranych zagadnień rodzących […]


Jan Akimenkow

Posted on

Jan Akimenkow jest prawnikiem we wrocławskim biurze kancelarii Miller Canfield. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2021 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Przedmiotem jego zainteresowań są prawo cywilne, prawo handlowe, w szczególności prawo spółek, prawo prywatne gospodarcze, prawo budowalne,  prawo rynku kapitałowego. Od […]


PROJEKT USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Posted on

#StandWithUkraine Dnia 7 marca 2022 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (“Specustawa”). Obecnie projekt Specustawy jest rozpatrywany przez Sejm. Specustawa, gdy już zostanie uchwalona i ogłoszona, będzie obowiązywała z mocą wsteczną od 24 lutego 2022, tj. od dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Poniżej przedstawiamy […]


REKORDOWA KARA ZA BRAK NADZORU NAD PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE, 2 marca 2022

Posted on

Na spółkę Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 4,9 mln zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Z kolei podmiot przetwarzający otrzymał karę w wysokości 250 tys. zł. Naruszenie ochrony danych polegało na tym, […]


ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA WOBEC PODWYKONAWCY W TRYBIE BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA – WYBRANE ZAGADNIENIA 3.0

Posted on

W procesie budowlanym może wystąpić, a w praktyce występuje bardzo często, trójpodmiotowy układ stron, a mianowicie mamy inwestora, generalnego wykonawcę oraz podwykonawcę. O ile jednak inwestora z wykonawcą, a także wykonawcę z podwykonawcą wiążą umowy, o tyle taka sytuacja nie zachodzi już na linii inwestor – podwykonawca. Polski ustawodawca przewiduje, że celem zabezpieczenia roszczeń podwykonawcy […]


PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH JUŻ W SENACIE, 24 lutego 2022

Posted on

W dniu 10 lutego 2022 roku Sejm przekazał na ręce Senatu projekt ustawy, uchwalonej przez siebie dnia 09 lutego 2022 r., pn. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Zob. www.sejm.gov.pl, druk sejmowy nr 1515). Tym samym proces nowelizacji KSH, w głównej mierze orbitujący wokół reformy prawa grup spółek (zamiennie określane mianem prawa […]


WPŁYW POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO I MEDIACYJNEGO NA BIEG PRZEDAWNIENIA, 22 lutego 2022

Posted on

W dniu 30 czerwca 2022 roku wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny („k.c.”) oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego („k.p.c.”) oraz niektórych innych ustaw z 2 grudnia 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459), („Ustawa”), która między innymi zmieni dotychczasowe przepisy regulujące bieg terminu przedawnienia roszczeń. Z technicznego punktu widzenia zmieniono jedynie […]


ZMIANY OSOBOWE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI Z O.O. – ASPEKTY PRAKTYCZNE, 16 lutego 2022

Posted on

Postępująca digitalizacja procesów rejestrowych, a także konieczność dostosowania się uczestników obrotu gospodarczego w Polsce do europejskich norm w zakresie obowiązków informacyjnych wywarła znaczący wpływ na proces implementowania zmian korporacyjnych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią w Polsce dominującą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki kapitałowe działają poprzez swoje organy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd […]


POLISH LAW REVIEW #1/2022

Posted on

Polish Law Review #1/2022 ZMIANY W ZASADACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW PRACA ZDALNA A KODEKS PRACY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZASADA EFEKTYWNOŚCI W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O OCHRONIE SYGNALISTÓW I KONSEKWENCJE NARUSZENIA TYCH PRZEPISÓW OCHRONA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYGNALISTÓW NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE TRANSFERU […]


WALORYZACJA KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Posted on

Galopujące ceny materiałów budowalnych, wysoka inflacja oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności pozostają obecnie znaczącym problemem branży budowalnej, znajduje to szczególny wymiar na etapie sporządzania kosztorysu inwestycji, gdyż nie jest możliwym precyzyjne przewidzenie jej wartości a także ceny poszczególnych składników. Niniejszy artykuł porusza problematykę waloryzacji kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowalne zawieranych w reżimie […]


ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Posted on

Tomasz Milewski: „Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (250), styczeń 2022


JAKIE NEGATYWNE SKUTKI MOŻE PRZYNIEŚĆ NOWA USTAWA DEWELOPERSKA?

Posted on

Magdalena Lechowska: „Jakie negatywne skutki może przynieść nowa ustawa deweloperska?” PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (249), grudzień 2021


CO WARTO WIEDZIEĆ O NOWYCH REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY SYGNALISTÓW, 24 listopada 2021

Posted on

Czego dotyczą nowe regulacje i jaki jest ich cel? Nowe regulacje mają na celu skuteczne wdrożenie w pomiotach z sektora prywatnego i publicznego mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, mechanizmów podejmowania działań następczych w przypadku otrzymania zgłoszenia oraz ustanowenie systemu ochronnego dla osób zgłaszających nieprawidłowości (tzw. sygnalistów). Ustawa reguluje trzy tryby postępowania w reakcji na powziętą informację o naruszeniu, […]


KONIEC OKRESU PRZEJŚCIOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Posted on

Grzegorz Żebrowski: „Koniec okresu przejściowego dotyczącego projektów budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (247), październik 2021


ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM I USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODARWOANIU PRZESTRZENNYM WEDŁUG POLSKIEGO ŁADU

Posted on

Anna Czajkowska: „Zmiany w prawie budowlanym i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym według Polskiego Ładu”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (246), wrzesień 2021


ROLA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Posted on

Małgorzata Fituch: „Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie kształtowania polityki przestrzennej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (245), sierpień 2021


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

Posted on

Katarzyna Babicka: „Nowa Ustawa Deweloperska podpisana przez Prezydenta”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (244), lipiec 2021


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, 19 lipca 2021

Posted on

Ustawą z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1090), oprócz kontrowersyjnych zmian dotyczących dotychczasowych zasad rozpoznawania spraw w postępowaniu cywilnym, karnym i sądowoadministracyjnym, oraz zasad doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom w postępowaniu cywilnym, wprowadzono przepisy regulujące sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Znaczna […]


PRIVATE RENTED SECTOR – MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, 6 lipca 2021

Posted on

Na polskim rynku nieruchomości pojawił się nowy, interesujący trend najmu instytucjonalnego (PRS) zaczerpnięty z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia. W Polsce jesteśmy świadkami wczesnego etapu rozwoju tego sektora, do którego niewątpliwie przyczyniła się pandemia COVID-19, powodując między innymi obawę przed ponoszeniem dużego ryzyka przez właścicieli nowo zakupionych mieszkań, oraz uświadamiając tym […]


TAX SPOTLIGHT POLAND

Posted on

Tomasz Bielenik, Wojciech Langowski  Tax Spotlight Poland, 30 czerwca 2021 r.


NABYCIE W POLSCE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA A POBYT STAŁY

Posted on

dr Andrzej Kiedrzyn:  „Nabycie w Polsce nieruchomości przez cudzoziemca a pobyt stały”  25 czerwca 2021 r. 


ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU PO ZMIANACH PRAWA BUDOWLANEGO

Posted on

Tomasz Milewski: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu po zmianach prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (243), czerwiec 2021


WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI, 10 czerwca 2021

Posted on

Decyzja o warunkach zabudowy („decyzja WZ”) stanowi kluczowy element w każdym przedsięwzięciu budowlanym powstającym na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydana decyzja zawiera informacje przesądzającą, czy na oznaczonej działce, będącej przedmiotem wniosku, będzie możliwa realizacja inwestycji o konkretnych parametrach. Decyzja nie określa jednak dokładnego położenia przedsięwzięcia na działce. Co więcej, w […]