Author Archives: Hania

CIĄGŁOŚĆ POLSKIEGO OBYWATELSTWA ORAZ POŚWIADCZENIE JEGO POSIADANIA

Posted on

Czym jest obywatelstwo? Pojęcie to nie było i nie jest zdefiniowane w polskim systemie prawnym, podobnie jak w systemach prawnych innych państw. Charakteryzując jego istotę prawną wskazuje się na kilka cech: obywatelstwo to ustanowiona przez prawo wewnętrzne państwa więź prawna łącząca osobę fizyczną z tym państwem; ta więź prawna jest względnie trwała w czasie i […]


TARYFY ENERGETYCZNE

Posted on

Codzienne funkcjonowanie obiektów budowlanych nieodzownie powiązane jest z zapewnieniem ich zasilania energią elektryczną. W dzisiejszych realiach w Polsce jest ona w głównej mierze produkowana z tzw. energii pierwotnej, czyli uzyskiwanej ze spalania paliw kopalnych, szczególnie węgla. Przekłada się to na wysokość cen za prąd. Ceny te w stosunku do gospodarstw domowych nie uległy uwolnieniu, tzw. […]


OBOWIĄZEK USTANOWIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Posted on

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jedynym z wymienionych w ustawie – prawo budowlane („p.b.”) uczestników procesu budowlanego, którego udział w tym procesie nie jest co do zasady obowiązkowy. Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy wyłącznie sytuacji, w których uzasadnia to przepis prawa lub decyzja administracyjna. Zgodnie z art. 19 ust 1 p.b. o obowiązku powołania inspektora […]


SYSTEM ETS II

Posted on

Kontynuujemy problematykę ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. O ile w poprzednim artykule poruszona została kwestia etykietowania budynków mieszkalnych oraz narzędzi i maszyn, jako forma oznaczenia zapotrzebowania na pierwotną energię nieodnawialną oraz tym samym instrument zachęty do produkcji (budowy) i obrotu towarami i budynkami innowacyjnymi energetycznie, aby zmniejszyć wydobycie kopalin, o tyle w tym […]


KLASY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Posted on

Sposoby wytwarzania prądu oraz jego zużycie zostały już dosyć dawno obrane za cel przy okazji programów tzw. transformacji energetycznej, która była tematem np. Porozumienia Paryskiego z 2015 r., czy tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiany w gospodarce nośnikami energii dotykają, już na tym etapie transformacji, m.in. budynki, a zatem i gospodarstwa domowe. Zupełnie jako widmo niedalekiej przyszłości […]


POMNIK PRZYRODY NA DZIAŁCE

Posted on

Jeśli na działce budowlanej rośnie piękne drzewo lub krzew, przed planowaniem budowy zalecane jest ustalenie, czy przypadkiem nie mają one statusu pomnika przyrody, gdyż może się to wiązać z zakazami uniemożliwiającymi realizacje inwestycji. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są m. in. pojedyncze twory przyrody żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, […]


CUDZOZIEMCY – WAŻNE DATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, 21 lipca 2023

Posted on

W ostatnim okresie wprowadzono zmiany w prawie dotyczące terminów legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, które szczególnie powinny zainteresować przedsiębiorców i pracodawców. Chodzi o dzień 4 marca 2024 r. i 31 lipca 2023 r. Pierwsza z dat odnosi się do prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy i zatrudniania obywateli Ukrainy bez zezwolenia na pracę. W obu […]


KOLEJNY WYROK TSUE W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

Posted on

Zakup mieszkania albo budowa domu wolnostojącego, oprócz aspektów administracyjnych, geodezyjnych, MPZP, stricte budowlanych, wiąże się nieodzownie z kwestią wyszukania źródeł finansowania. Nierzadko „własny kąt” jest kredytowany przez bank w ramach kredytu hipotecznego, który jawi się z reguły jako zobowiązanie pieniężne zaciągnięte na 20-30 lat. Potencjalni kredytobiorcy muszą wykazać się zdolnością kredytową oraz obowiązkiem wniesienia wkładu […]


RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ IV

Posted on

Ustawa mieszkaniowa 2023 została już przegłosowana przez Senat, który swą uchwałą przyjął do niej poprawki, niemniej wydaje się, że tempo prac legislacyjnych pozostaje imponujące i lipiec 2023 roku istotnie pozostaje realnym terminem wejścia komentowanego aktu w życie. Dzisiejszym artykułem kończymy serię publikacji o rządowych programach wsparcia mieszkalnictwa młodych. Po społecznej agencji najmu, kooperatywie mieszkaniowej, bezpiecznym […]


NOWELIZACJA KSH – OPERACJE TRANSGRANICZNE, CZĘŚĆ II, 19 czerwca 2023

Posted on

Transgraniczne procesy spółek, tj. przekształcenie, podział, połączenie (dalej jako „Spółki”) niosą za sobą również zmiany sytuacji prawnej pracowników. Owocem harmonizacji prawa unijnego w tym zakresie jest Dyrektywa[1] wdrażana do polskiego porządku prawnego projektem ustawy z dnia 26.05.2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (dalej jako „Projekt”). […]


UMOWY Z INFLUENCERAMI – KWESTIE PRAWNE, 5 czerwca 2023

Posted on

Nie da się nie zauważyć, że aby skutecznie promować produkty lub usługi, trzeba umieć wykorzystywać możliwości, które daje Internet oraz media społecznościowe. Jedną z bardzo popularnych w dzisiejszych czasach form marketingu stała się współpraca w influencerami, którzy regularnie udzielają się w social media, zamieszczają posty, grafiki, filmy oraz publikują różnego rodzaju materiały rozrywkowe. Kanały tych […]


FUNDACJE RODZINNE, 1 czerwca 2023

Posted on

Spośród przedsiębiorców można wyodrębnić jednoosobowe działalności gospodarcze, które cieszą się estymą „firm rodzinnych”. Jest to pojęcie pozaprawne, oddziaływające na aspekty wizerunkowe i marketingowe, niemniej odwołujące się również do ciągłości pokoleniowej właścicieli. W obrocie prawnym znane są również fundacje dobroczynne, będące lokacją kapitału osób zamożnych, jak również fundacje powiernicze, które mają za zadanie ochronę i zarząd […]


RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ III

Posted on

W dniu 14 kwietnia 2023 roku Sejm uchwalił Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (dalej jako „Ustawa mieszkaniowa 2023”). Obecnie trwają dalsze prace legislacyjne, już na etapie Senatu[1]. Jak zatem widać tempo procedowania aktu ułatwiającego nabycie albo budowę pierwszego lokum przez młodych jest wysokie i wydaje się, że planowane wejście w życie […]


KOLEJNY ETAP LIKWIDACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, 25 kwietnia 2023

Posted on

5 kwietnia do Sejmu wpłynął rządowy projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. prawo nabycia własności nieruchomości gruntowej, wykorzystywanej na cele inne niż mieszkaniowe, przez jej użytkownika wieczystego. Projekt jest kolejnym etapem zmian w ustawodawstwie, które mają doprowadzić do wyeliminowania użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego. Uprzednio przyjęto ustawę […]


ZMIANY W PRAWIE PRACY – UMOWY NA CZAS OKREŚLONY I NA OKRES PRÓBNY, 21 kwietnia 2023

Posted on

Od 26 kwietnia 2023 r. czekają nas kolejne, rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Zmian jest sporo i dotyczą wielu aspektów uprawnień pracowniczych, a ich cel dobrze oddają potoczne nazwy implementowanych regulacji unijnych, czyli dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Wśród zmian wymienić wypada choćby nowe uprawnienia do dni wolnych […]


RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ II

Posted on

Kontynuujemy serię artykułów poświęconych rządowym programom wsparcia młodych rodzin, czy tez szerzej, młodych ludzi, w nabyciu swojego pierwszego lokum – domu albo mieszkania. W pierwszym, otwierającym artykule serii, wskazaliśmy, że w obecnym stanie prawnym mają zastosowanie liczne instytucje prawne, wynikające z Ustawy mieszkaniowej 2021r.[1] i Ustawy mieszkaniowej 2022r. [2]W dzisiejszej publikacji przyjrzymy się bliżej instytucji […]


NOWELIZACJA KSH – OPERACJE TRANSGRANICZNE SPÓŁEK, 17 marca 2023

Posted on

W toku prowadzenia działalności gospodarczej może dojść do zmiany siedziby przedsiębiorcy lub reorganizacji jego formy prawnej. Migracja spółek kapitałowych jest charakterystyczna dla wspólnego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Procesy transgraniczne, tak kluczowe i odzwierciedlające jedną z naczelnych swobód wspólnego rynku – swobodę przedsiębiorczości (dalej jako „Swoboda”), w swym zaawansowaniu, dojrzały do potrzeby regulacji o unijnym zasięgu […]


CZY REGULOWANIE SPRAW SPADKOWYCH MUSI PROWADZIĆ DO ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO? 14 marca 2023

Posted on

W postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy organy niekiedy nadużywają instytucji zawieszenia postępowania, zmuszając inwestora do ustalania spadkobierców właścicieli nieruchomości sąsiadujących z przyszłą inwestycją, aby postępowaniu można było nadać dalszy bieg. Czy jednak zawsze jest to prawidłowe i uzasadnione działanie? O ile każdy przypadek należy weryfikować z uwzględnieniem jego specyfiki i indywidulanych okoliczności, […]


RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ I

Posted on

Założenie własnej rodziny przez młodych ludzi wiąże się z nieodpartą koniecznością zaspokojenia potrzeby posiadania własnego mieszkania lub domu wolnostojącego. Powyższą potrzebę realizuje się w drodze zakupu lokum albo domu na rynkach pierwotnym lub wtórnym albo poprzez najem. Pierwszy sposób często jest wynikiem zdolności zaciągnięcia kredytu bankowego. Kwestia Społecznej Agencji Najmu[1] była już opisywana, zaś dzisiejszy artykuł […]


NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE PRACY ZDALNEJ I KONTROLI TRZEŹWOŚCI, 23 LUTEGO 2023

Posted on

Prace nad nowelizacją kodeksu pracy, która reguluje szczegółowo zasady wykonywania pracy zdalnej i przeprowadzania badania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji w organizmie, wreszcie się zakończyły. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”) została opublikowana 6 lutego 2023 r. Przepisy o badaniu […]


NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO

Posted on

Szeroko komentowana nowelizacja Prawa Budowlanego, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma w większości wejść w życie w 2023 roku. Istotne zmiany przepisów wprowadzają między innymi możliwość budowy mieszkalnych budynków jednorodzinnych o dowolnej powierzchni zabudowy bez wymogu występowania o pozwolenie na budowę, a także poszerzenie katalogu przedsięwzięć, które będą wymagały wyłącznie zgłoszenia właściwym organom […]


REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE – CZĘŚĆ 3

Posted on

Po analizie „polskich REIT-ów” oraz wybranych rozwiązań pro mieszkaniowych wprowadzonych tzw. Specustawą mieszkaniową z 2018 roku[1] (dalej jako „Specustawa mieszkaniowa”), w tym również istoty i funkcji społecznej agencji najmu (dalej jako „SAN”)[2], w ostatnim już artykule cyklu przyjrzymy się rozwiązaniom projektowanej ustawy regulującej tzw. pustostany. Chodzi tu o Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych […]


REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE – CZĘŚĆ 2

Posted on

Dzisiejszym artykułem kontynuujemy[1] serię publikacji poświęconych instytucjom stosunkowo niedawno wdrożonym do polskiego prawa albo planowanym do uchwalenia, w przedmiocie zwiększenia oferty mieszkalnej dla polskich rodzin. Jak już była o tym mowa poprzednio, nie doczekaliśmy się „polskich REIT-ów”, niemniej, od 2018 roku, obowiązuje Specustawa mieszkaniowa[2], która wprowadziła novum w postaci Społecznej Agencji Najmu (dalej jako ”SAN”). […]


PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, 15 grudnia 2022

Posted on

Opinię publiczną, a przynajmniej jej część „nieruchomościową”, zelektryzowała listopadowa konferencja Ministra Rozwoju i Technologii (dalej jako „MRiT”), w której zapowiedział on znaczące przyspieszenie procedowania nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako „Projekt”[1]). Pierwsza odsłona Projektu pojawiła się już w marcu 2021 r. Obecny Projekt jest pochodną przeprowadzonych konsultacji międzyresortowych, ze szczególnym uwzględnieniem trzech zasadniczych przesłanek: zgodności […]


REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE

Posted on

Truizmem jest stwierdzenie, że budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki. Rynek nieruchomości rozwija się z różną dynamiką w poszczególnych sektorach, takich jak: mieszkalnictwo, powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowo–usługowe. W każdym z ww. sektorów istnieje ryzyko przewagi podaży nad popytem i w rezultacie opuszczenie budynków, a w konsekwencji ich powolne niszczenie. Stałą bolączką budownictwa mieszkaniowego jest natomiast permanentny […]


NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPADKÓW I DAROWIZN, 25 października 2022

Posted on

Każde przysporzenie majątkowe, a zatem powiększenie mienia z tytułu otrzymanej darowizny albo spadku, podlega opodatkowaniu. Rozmiar tego opodatkowania zależy od kilku składowych, w tym m.in. od grup i skal podatkowych. Ponadto, w polskim systemie prawa podatkowego przewiduje się kwoty wolne od podatku także i w przypadku spadków i darowizn. W dniu 13 października 2022 r. […]


CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO

Posted on

7 lipca Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i kilku innych ustaw (Dz. U. poz. 1557). Zasadnicza część zmian dotyczy wprowadzenia elektronicznego dziennika budowy (system EDB), pozostałe cyfrowej książki obiektu budowlanego (system EKOB), centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) i portalu e-Budownictwo. Ustawa stanowi kolejny krok w cyfryzacji procedur prawa budowlanego. Elektroniczny […]


NIERUCHOMOŚCI W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Posted on

Nieruchomość z pewnością jest aktywem, który trzeba brać pod szczególną rozwagę, oceniać i mierzyć podwójnie. Perspektywy wierzyciela i dłużnika są wobec niej rzecz jasna odmienne. Niezmiennym pozostaje uniwersalne podejście, w myśl którego nie wszystko złoto, co się świeci. O wybranych reperkusjach prawnych występowania nieruchomości w masach upadłościowej albo restrukturyzacyjnej napiszę w niniejszym artykule. I.   Skutki, […]


USTAWA O FINANSOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH, 22 lipca 2022

Posted on

Po miesiącach przedłużających się prac nad projektem polskiej ustawy służącej stosowaniu Rozporządzenia ECSP w naszym kraju,  w dniu 7 lipca 2022 r. sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”). W minionym tygodniu Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP oraz ogłoszona w dzienniku ustaw, zacznie obowiązywać z dniem 29 lipca 2022 […]


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FORMULE ESG, 13 lipca 2022

Posted on

Hasło „sprawozdawczość przedsiębiorstw” zazwyczaj kojarzy się statystycznemu konsumentowi ze sprawozdaniem finansowym spółek, na które składa się niezliczony ciąg słupków z liczbami, enigmatyczne pasywa i aktywa, bilans „winien-ma”, niedotykające jego życia w większym stopniu. Niemniej ożywa co jakiś czas dyskusja, w tym dotycząca ściślejszego uregulowania prawnego, wpływu biznesu na otaczające go środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Dzisiaj, po […]


NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA REFORMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Posted on

Przygotowywana w Ministerstwie Rozwoju i Technologii obszerna nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktualnie w fazie konsultacji. Nowe regulacje przewidują gruntowną reformę obowiązującego od prawie 19 lat systemu planowania przestrzennego. Jednym z najważniejszych elementów reformy jest wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego w postaci planu ogólnego. Plan […]


ZMIANA USTAWY O NOTARIACIE, 30 czerwca 2022

Posted on

Od jakiegoś już czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia o projekcie nowelizującej Ustawę prawo o notariacie (dalej jako „Projekt”). Wszelkie założenia oscylują wokół jednego, naczelnego – projekt ma dać skuteczną odpowiedź na pogłębiającą się obstrukcję postępowań wieczystoksięgowych, zmniejszyć koszty, ulżyć kredytobiorcom (ponownie!). Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt. Co wiemy dziś? I.  […]


ZMIANY WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKÓW W ROKU 2022, 21 czerwca 2022

Posted on

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków. Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu okazało się konieczne w związku z nowelą ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie 20 września 2019 r. i „przyznała” trzyletni okres tj. do 20 września 2022 r. na dostosowanie rozporządzenia do nowych […]


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UKRAINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU „PROZORRO” – PRZEWODNIK DLA WYKONAWCÓW

Posted on

Olena Shtohryn, Jacek Choromański, Tomasz Mielko:  Zamówienia publiczne w Ukrainie z wykorzystaniem systemu „ProZorro” – przewodnik dla wykonawców  


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CZĘŚĆ III

Posted on

Pierwszy lipca,  a zatem formalnie początek obowiązywania nowej ustawy deweloperskiej („Ustawa”) nadchodzi wielkimi krokami. Niniejszym, trzecim artykułem dotyczącym Ustawy, kończymy serię komentarzy jej poświęconej. Skupimy się na funkcji i kompetencji banku w układzie uczestników przedsięwzięcia deweloperskiego tzn. deweloper – nabywca – bank, a także przedstawimy wnioski końcowe. Na wstępie warto jeszcze zwrócić uwagę na rozróżnienie […]


ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – CZĘŚĆ III, 6 czerwca 2022

Posted on

Dzisiejszym artykułem kończymy serię komentarzy poświęconą nowej Ustawie Prawo własności przemysłowej („Projekt”)[1], omawiając w nim wybrane, istotne nowości legislacyjne w polskim systemie prawa własności przemysłowej („PWP”), a przewidziane w Projekcie. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na witrynie Rządowego Centrum Legislacji (”RCL”) Projekt pozostaje w toku opiniowania. Wstępne zgłoszenie wynalazku[2] („WZW”). Wprowadzona regulacja stwarza możliwość zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia […]


PRZETARGI PUBLICZNE NA DOSTAWĘ TOWARÓW/USŁUG PRZEZNACZONYCH NA POMOC UKRAINIE

Posted on

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę, na której zamieszczane są informacje o organizowanych przez organizacje międzynarodowe przetargach publicznych na dostawę towarów lub usług przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorców jest zainteresowanych realizacją usług lub dostawą towarów przeznaczonych na pomoc Ukrainie, jednak często barierą okazuje się brak wiedzy […]


ZMIANA WARUNKÓW WYKONYWANIA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE, 31 maja 2022

Posted on

Od kilku miesięcy obserwujemy daleko idące zmiany na rynku budowlanym. Zmiany te wynikają z wielu przyczyn, z których głównymi są inwazja Rosji na Ukrainę, spadek wartości polskiej waluty oraz rosnące ceny na rynku paliw. Zaistniała sytuacja ma wpływ na cały sektor budowlany powodując przede wszystkim znaczny wzrost cen surowców oraz materiałów budowlanych, głównie wyrobów stalowych, […]


ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – CZĘŚĆ II, 24 maja 2022

Posted on

Niniejszym artykułem kontynuujemy serię komentarzy poświęconą nowej Ustawie Prawo własności przemysłowej („Projekt”)[1]. Analizowany projekt aktu w dalszym ciągu pozostaje na etapie opiniowania, w pracach przed skierowaniem go do laski marszałkowskiej w Sejmie. Czekamy na ocenę Projektu m. in. ze strony Prezesów UOKIK, Urzędu Patentowego („Urząd”), UODO oraz RPO i Rzecznika MŚP. Należy pamiętać, że wzmiankowane […]


ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, 17 maja 2022

Posted on

Projekt Ustawy Prawo własności przemysłowej („Projekt”), opracowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii („Ministerstwo”), trafił pod koniec kwietnia do konsultacji społecznych, które mają potrwać do końca maja[1]. Według założeń nowe rozwiązania mają zostać uchwalone jesienią 2022 roku, zatem obowiązywałyby od jesieni 2023 r., bowiem w Projekcie przewidziano 12 miesięczny okres vacatio legis. Zgodnie ze stanowiskiem ministra Rozwoju[2]: Naszym […]


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CZĘŚĆ II

Posted on

Założenia legislacyjne oraz treść poszczególnych przepisów skłania do refleksji, że to nabywca jest w centrum unormowań płynących z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako „Ustawa”). Kontynuując serię poświęconą analizie Ustawy, w niniejszej części przedstawimy kwestie m. in. wad przedmiotu umowy  i ich wpływu na roszczenia […]


UDZIAŁY FANTOMOWE, 27 kwietnia 2022

Posted on

Czym są udziały w kapitale zakładowym spółki, wiedzą chyba wszyscy. A czym są udziały fantomowe? Próżno szukać wyjaśnienia tego pojęcia w Kodeksie spółek handlowych, a jednak udziały fantomowe (ang. Phantom Stock) zyskują na popularności, zwłaszcza w firmach, dla których istotna jest odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, oparta na powiązaniu zysku pracowników z zyskiem spółki i jej wspólników, jednak bez […]


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

Posted on

W dniu 20.05.2021 r. uchwalono Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej zwana jako „Ustawa”). Cele Ustawy, przynajmniej deklarowane przez ustawodawcę, to: poprawa skuteczności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz wzrost poziomu akceptacji regulacji po stronie przedsiębiorców. Niniejszym artykułem rozpoczynam trzy częściową […]


ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 12 kwietnia 2022

Posted on

Ustawa z dnia 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”) na dzień 11.04.2022 r.  w dalszym ciągu oczekuje na podpis Prezydenta RP,  a następnie promulgację w Dzienniku Ustaw.  Zacznie ona obowiązywać w terminie sześciu miesięcy od ogłoszenia Ustawy w oficjalnym publikatorze – tyle bowiem wynosi jej […]


TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH UE-USA – CO NOWEGO? 6 kwietnia 2022

Posted on

Sprawne transfery danych osobowych są integralnym elementem utrzymywania współpracy gospodarczej na linii UE-USA. Przedsiębiorcy po obu stronach Atlantyku zostali pozbawieni klarownej i prostej możliwości legalnego przekazywania danych osobowych i to w tak podstawowych kwestiach jak np. payroll, czy też działania marketingowe przy użyciu narzędzi nieingerujących zanadto w prawo do prywatności. Po blisko dwóch latach od […]


ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 1 kwietnia 2022

Posted on

Senat uchwałą z dnia 11.03.2022r. odrzucił ustawę z dnia 09.02.2022r. nowelizującą KSH (dalej jako „Ustawa”). Dominantami uzasadniającymi stanowisko izby wyższej parlamentu były zarzuty naruszenia w toku legislacji sejmowej zasad prawidłowej legislacji i zbędnej, oraz błędnej, regulacji ładu korporacyjnego w formacie tzw. sztuki dla sztuki[1]. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna odrzuciła uchwałę Senatu[2], a finalnie Sejm w dniu […]


CROWDFUNDING – UNIJNE REGULACJE JUŻ SĄ, POLSKICH PRZEPISÓW WCIĄŻ BRAK, 25 marca 2022

Posted on

Kontynuując cykl artykułów poświęconych tematyce finansowania społecznościowego w obszarze projektów komercyjnych, w niniejszym wpisie skupimy się na kluczowych aspektach związanych z unijną regulacją nadającą jednolite ramy prawne dla crowdfundingu w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się również z poprzednim artykułem z tej serii przedstawiającym ogólny zarys idei crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego, jako przejawu szerszych procesów demokratyzacji […]


POMOC DLA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Posted on

#StandWithUkraine W związku z wojną w Ukrainie wiele firm oferuje pomoc materialną Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Przepisy dedykowanej specustawy wprowadzają pewne ułatwienia podatkowe, które pozwolą obywatelom Ukrainy w pełni korzystać ze skali tej pomocy. W naturalny sposób jednak pracodawcy chcą kierować oferowane świadczenia bezpośrednio na rzecz swoich pracowników i członków ich rodzin, takich darowizn zaś […]


USTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Posted on

#StandWithUkraine Dnia 12 marca 2022 weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (“Specustawa”). Z nielicznymi wyjątkami, Specustawa  obowiązuje z mocą wsteczną od 24 lutego 2022, tj. od dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Przepisy Specustawy mają zastosowanie do obywateli Ukrainy oraz ich małżonków (nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego), […]


ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWALONEJ PRZEZ SEJM 9 LUTEGO 2022

Posted on

Analiza nowelizacji Kodeksu spółek handlowych uchwalonej przez Sejm dnia 9 lutego 2022 r. – drugi artykuł cyklu, 10 marca 2022 r. Kontynuując analizę noweli KSH na wstępie należy zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym jej projekt pozostaje na etapie procedowania w Senacie. W tej części analiza dotyczyć będzie węzłowych kwestii konstruujących holding oraz wybranych zagadnień rodzących […]