Polish Law Review
Kliknij na poniższe linki aby pobrać Polish Law Review w formacie pdf:

Polish Law Review #1/2022

 • ZMIANY W ZASADACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
 • PRACA ZDALNA A KODEKS PRACY
 • NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • ZASADA EFEKTYWNOŚCI W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • NOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O OCHRONIE SYGNALISTÓW I KONSEKWENCJE NARUSZENIA TYCH PRZEPISÓW
 • OCHRONA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYGNALISTÓW
 • NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE TRANSFERU DANYCH OSOBOWYCH Z UE DO USA
 • NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Polish Law Review Nr 1/2019

 • DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019
 • MONITORING PRACOWNIKÓW – MONITORING WIZYJNY W ZAKŁADZIE PRACY, MONITORING SŁUŻBOWY POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ INNE FORMY MONITORINGU PRACOWNIKÓW
 • ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 2019 DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
 • SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 • INTERPRETACJE PODATKOWE I ICH FUNKCJA GWARANCYJNA
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKÓW ZA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZED NIEUPRAWNIONYM DZIAŁANIEM PRACOWNIKÓW
 • USTAWA WDRAŻAJĄCA I PIERWSZA NAŁOŻONA KARA – DWA WAŻNE AKCENTY W ROCZNICĘ WEJŚCIA W ŻYCIE RODO
 • OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH
 • LIMITY TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
 • WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY

Polish Law Review Nr 1/2018

 • ZMIANY W PRZEPISACH O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – POSTĘPUJĄCA TELEINFORMATYZACJA
 • ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU DLA TWÓRCÓW
 • NOWE PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
 • UŁATWIENIA W ZAKRESIE PRZENOSZENIA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
 • JAK BEZPIECZNIE ROZWIĄZAĆ STOSUNEK PRACY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
 • NOWE MOŻLIWOŚCI WZRUSZANIA PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDOWYCH
 • KIEDY MOŻNA ZAWIESIĆ STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY LUB STOSOWAĆ MNIEJ KORZYSTNE WARUNKI ZATRUDNIENIA NIŻ WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRACĘ
 • ZATRUDNIENIE W FORMIE TELEPRACY
 • JAK POZBAWIĆ CZŁONKOSTWA WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.
 • KIEDY MOŻNA ROZWIĄZAĆ Z PRACOWNIKIEM UMOWĘ O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Polish Law Review Nr 2/2017

 • WSTĘP
 • POJĘCIE DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO
 • PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z RODO
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO
 • PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM WEDŁUG RODO
 • ANALIZA RYZYKA NA GRUNCIE RODO
 • NARUSZENIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W RODO ORAZ ZWIĄZANE Z TYM REPERKUSJE FINANSOWE
 • TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Polish Law Review Nr 1/2017

 • NOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG
 • OBOWIĄZEK DOKONYWANIA FIRMOWYCH PŁATNOŚCI POWYŻEJ 15.000 ZŁ ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO
 • PODEJMOWANIE UCHWAŁ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
 • USTAWA O POZASĄDOWYM ROZSTRZYGANIU SPORÓW KONSUMENCKICH
 • NOWE ZASADY MODYFIKACJI UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • ODPOWIEDZIALNOŚC PRACOWNIKA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRACODAWCY
 • PROJEKT USTAWY O SPÓŁKACH RYNKU WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI
 • UBEZPIECZENIE D&O JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA INTERESÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ SPÓŁKI
 • REWOLUCJA W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 • ZATRUDNIENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Polish Law Review Nr 1/2016

 • FORMA DOKUMENTOWA – NOWA FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
 • ODLICZENIE DAROWIZNY W KONTEKŚCIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM ZA NARUSZENIE ZAKAZU ZAWIERANIA POROZUMIEŃ ANTYKONKURENCYJNYCH
 • NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY – ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA WYZNACZA ZNAJOMOŚĆ UMOWY Z PODWYKONAWCĄ
 • PROJEKTOWANIE ZMIANY DO USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
 • OKRESY PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW FIRMOWYCH
 • ZDANIEM SĄDU NAJWYŻSZEGO MOŻNA DOMNIEMYWAĆ, ŻE KADENCJA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. TRWA JEDEN ROK

Polish Law Review Nr 2/2015

 • DLACZEGO WARTO POWOŁAĆ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?
 • NOWE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ZA NIEUCZCIWĄ REKLAMĘ
 • PROKURY NIE MOŻNA OGRANICZYĆ DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
 • NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
 • ZMIANY W ZASADACH ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ SPÓŁCE
 • NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE BUDOWLANYM
 • ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY NIE PRZECHODZI NA NOWEGO PRACODAWCĘ

Polish Law Review Nr 1/2015

 • KIEDY SPÓŁKA MOŻE ODPOWIEDZIEĆ ZA PRZESTĘPSTWO?
 • USPRAWNIENIE PROCESU REJESTRACJI PODMIOTU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
 • CO WARTO WIEDZIEĆ O UMOWIE SPONSORSKIEJ?
 • UDZIELANIE GWARANCJI NA NOWYCH ZASADACH
 • CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO PROKURENTOWI?
 • CZY WARTO ZGŁOSIĆ WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY?
 • WAŻNE ZMIANY W PRAWIE OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 • DOKUMENTY OBCOJĘZYCZNE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Polish Law Review Nr 2/ 2014

 • JAK DOCHODZIĆ ZAPŁATY OD ZAGRANICZNEGO KONTRAHENTA? – KILKA SŁÓW O EUROPEJSKIM NAKAZIE ZAPŁATY (ENZ)
 • KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZMIANY W PRAWIE GOSPODARCZYM
 • NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA
 • ZMIANY W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM
 • SPOSOBY DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • TRANSAKCJE W GRUPACH POD LUPĄ FISKUSA
 • NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – OBNIŻENIE PROGÓW STOSOWALNOŚCI
 • NOWELIZACJA USTAW O CIT I PIT ELIMINUJE SZEREG MECHANIZMÓW WYKORZYSTYWANYCH W CELU
 • OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

Polish Law Review Nr 1/ 2014

 • RÓŻNICE W DŁUGOŚCI KADENCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • ZASKARŻANIE UCHWAŁY PRZEZ BYŁEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • KILKUKROTNY OKRES PRÓBNY W TYM SAMYM PRZEDSIĘBIORSTWIE  ZAWIERANIE UMÓW Z KONTRAHENTAMI ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ SPOSOBEM NA USPRAWNIENIE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
 • KOSZTY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
 • BRAK OBOWIĄZKU WYKUPU CAŁOŚCI GRUNTU PRZEZ INWESTORA W INWESTYCJI BUDOWLANEJ
 • LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ
 • STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI POZWOLENIA NA BUDOWĘ WYDANEGO NA PODSTAWIE UNIEWAŻNIONEGO
 • MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Polish Law Review Nr 2/ 2013

Polish Law Review Nr 1/ 2013

Polish Law Review Nr 2/ 2012

Polish Law Review Nr 1/ 2012