Notatki o prawie

CIĄGŁOŚĆ POLSKIEGO OBYWATELSTWA ORAZ POŚWIADCZENIE JEGO POSIADANIA

Czym jest obywatelstwo? Pojęcie to nie było i nie jest zdefiniowane w polskim systemie prawnym, podobnie jak w systemach prawnych innych państw. Charakteryzując jego istotę prawną wskazuje się na kilka cech: obywatelstwo to ustanowiona przez prawo wewnętrzne państwa więź prawna łącząca osobę fizyczną z tym państwem; ta więź prawna jest względnie trwała w czasie i […]

CUDZOZIEMCY – WAŻNE DATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, 21 lipca 2023

W ostatnim okresie wprowadzono zmiany w prawie dotyczące terminów legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, które szczególnie powinny zainteresować przedsiębiorców i pracodawców. Chodzi o dzień 4 marca 2024 r. i 31 lipca 2023 r. Pierwsza z dat odnosi się do prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy i zatrudniania obywateli Ukrainy bez zezwolenia na pracę. W obu […]

NOWELIZACJA KSH – OPERACJE TRANSGRANICZNE, CZĘŚĆ II, 19 czerwca 2023

Transgraniczne procesy spółek, tj. przekształcenie, podział, połączenie (dalej jako „Spółki”) niosą za sobą również zmiany sytuacji prawnej pracowników. Owocem harmonizacji prawa unijnego w tym zakresie jest Dyrektywa[1] wdrażana do polskiego porządku prawnego projektem ustawy z dnia 26.05.2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (dalej jako „Projekt”). […]

UMOWY Z INFLUENCERAMI – KWESTIE PRAWNE, 5 czerwca 2023

Nie da się nie zauważyć, że aby skutecznie promować produkty lub usługi, trzeba umieć wykorzystywać możliwości, które daje Internet oraz media społecznościowe. Jedną z bardzo popularnych w dzisiejszych czasach form marketingu stała się współpraca w influencerami, którzy regularnie udzielają się w social media, zamieszczają posty, grafiki, filmy oraz publikują różnego rodzaju materiały rozrywkowe. Kanały tych […]

FUNDACJE RODZINNE, 1 czerwca 2023

Spośród przedsiębiorców można wyodrębnić jednoosobowe działalności gospodarcze, które cieszą się estymą „firm rodzinnych”. Jest to pojęcie pozaprawne, oddziaływające na aspekty wizerunkowe i marketingowe, niemniej odwołujące się również do ciągłości pokoleniowej właścicieli. W obrocie prawnym znane są również fundacje dobroczynne, będące lokacją kapitału osób zamożnych, jak również fundacje powiernicze, które mają za zadanie ochronę i zarząd […]

KOLEJNY ETAP LIKWIDACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, 25 kwietnia 2023

5 kwietnia do Sejmu wpłynął rządowy projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. prawo nabycia własności nieruchomości gruntowej, wykorzystywanej na cele inne niż mieszkaniowe, przez jej użytkownika wieczystego. Projekt jest kolejnym etapem zmian w ustawodawstwie, które mają doprowadzić do wyeliminowania użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego. Uprzednio przyjęto ustawę […]

ZMIANY W PRAWIE PRACY – UMOWY NA CZAS OKREŚLONY I NA OKRES PRÓBNY, 21 kwietnia 2023

Od 26 kwietnia 2023 r. czekają nas kolejne, rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Zmian jest sporo i dotyczą wielu aspektów uprawnień pracowniczych, a ich cel dobrze oddają potoczne nazwy implementowanych regulacji unijnych, czyli dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Wśród zmian wymienić wypada choćby nowe uprawnienia do dni wolnych […]

NOWELIZACJA KSH – OPERACJE TRANSGRANICZNE SPÓŁEK, 17 marca 2023

W toku prowadzenia działalności gospodarczej może dojść do zmiany siedziby przedsiębiorcy lub reorganizacji jego formy prawnej. Migracja spółek kapitałowych jest charakterystyczna dla wspólnego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Procesy transgraniczne, tak kluczowe i odzwierciedlające jedną z naczelnych swobód wspólnego rynku – swobodę przedsiębiorczości (dalej jako „Swoboda”), w swym zaawansowaniu, dojrzały do potrzeby regulacji o unijnym zasięgu […]

CZY REGULOWANIE SPRAW SPADKOWYCH MUSI PROWADZIĆ DO ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO? 14 marca 2023

W postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy organy niekiedy nadużywają instytucji zawieszenia postępowania, zmuszając inwestora do ustalania spadkobierców właścicieli nieruchomości sąsiadujących z przyszłą inwestycją, aby postępowaniu można było nadać dalszy bieg. Czy jednak zawsze jest to prawidłowe i uzasadnione działanie? O ile każdy przypadek należy weryfikować z uwzględnieniem jego specyfiki i indywidulanych okoliczności, […]

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE PRACY ZDALNEJ I KONTROLI TRZEŹWOŚCI, 23 LUTEGO 2023

Prace nad nowelizacją kodeksu pracy, która reguluje szczegółowo zasady wykonywania pracy zdalnej i przeprowadzania badania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji w organizmie, wreszcie się zakończyły. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”) została opublikowana 6 lutego 2023 r. Przepisy o badaniu […]

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, 15 grudnia 2022

Opinię publiczną, a przynajmniej jej część „nieruchomościową”, zelektryzowała listopadowa konferencja Ministra Rozwoju i Technologii (dalej jako „MRiT”), w której zapowiedział on znaczące przyspieszenie procedowania nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako „Projekt”[1]). Pierwsza odsłona Projektu pojawiła się już w marcu 2021 r. Obecny Projekt jest pochodną przeprowadzonych konsultacji międzyresortowych, ze szczególnym uwzględnieniem trzech zasadniczych przesłanek: zgodności […]

NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPADKÓW I DAROWIZN, 25 października 2022

Każde przysporzenie majątkowe, a zatem powiększenie mienia z tytułu otrzymanej darowizny albo spadku, podlega opodatkowaniu. Rozmiar tego opodatkowania zależy od kilku składowych, w tym m.in. od grup i skal podatkowych. Ponadto, w polskim systemie prawa podatkowego przewiduje się kwoty wolne od podatku także i w przypadku spadków i darowizn. W dniu 13 października 2022 r. […]

USTAWA O FINANSOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH, 22 lipca 2022

Po miesiącach przedłużających się prac nad projektem polskiej ustawy służącej stosowaniu Rozporządzenia ECSP w naszym kraju,  w dniu 7 lipca 2022 r. sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”). W minionym tygodniu Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP oraz ogłoszona w dzienniku ustaw, zacznie obowiązywać z dniem 29 lipca 2022 […]

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FORMULE ESG, 13 lipca 2022

Hasło „sprawozdawczość przedsiębiorstw” zazwyczaj kojarzy się statystycznemu konsumentowi ze sprawozdaniem finansowym spółek, na które składa się niezliczony ciąg słupków z liczbami, enigmatyczne pasywa i aktywa, bilans „winien-ma”, niedotykające jego życia w większym stopniu. Niemniej ożywa co jakiś czas dyskusja, w tym dotycząca ściślejszego uregulowania prawnego, wpływu biznesu na otaczające go środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Dzisiaj, po […]

ZMIANA USTAWY O NOTARIACIE, 30 czerwca 2022

Od jakiegoś już czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia o projekcie nowelizującej Ustawę prawo o notariacie (dalej jako „Projekt”). Wszelkie założenia oscylują wokół jednego, naczelnego – projekt ma dać skuteczną odpowiedź na pogłębiającą się obstrukcję postępowań wieczystoksięgowych, zmniejszyć koszty, ulżyć kredytobiorcom (ponownie!). Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt. Co wiemy dziś? I.  […]

ZMIANY WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKÓW W ROKU 2022, 21 czerwca 2022

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków. Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu okazało się konieczne w związku z nowelą ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie 20 września 2019 r. i „przyznała” trzyletni okres tj. do 20 września 2022 r. na dostosowanie rozporządzenia do nowych […]

ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – CZĘŚĆ III, 6 czerwca 2022

Dzisiejszym artykułem kończymy serię komentarzy poświęconą nowej Ustawie Prawo własności przemysłowej („Projekt”)[1], omawiając w nim wybrane, istotne nowości legislacyjne w polskim systemie prawa własności przemysłowej („PWP”), a przewidziane w Projekcie. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na witrynie Rządowego Centrum Legislacji (”RCL”) Projekt pozostaje w toku opiniowania. Wstępne zgłoszenie wynalazku[2] („WZW”). Wprowadzona regulacja stwarza możliwość zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia […]

ZMIANA WARUNKÓW WYKONYWANIA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE, 31 maja 2022

Od kilku miesięcy obserwujemy daleko idące zmiany na rynku budowlanym. Zmiany te wynikają z wielu przyczyn, z których głównymi są inwazja Rosji na Ukrainę, spadek wartości polskiej waluty oraz rosnące ceny na rynku paliw. Zaistniała sytuacja ma wpływ na cały sektor budowlany powodując przede wszystkim znaczny wzrost cen surowców oraz materiałów budowlanych, głównie wyrobów stalowych, […]

ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – CZĘŚĆ II, 24 maja 2022

Niniejszym artykułem kontynuujemy serię komentarzy poświęconą nowej Ustawie Prawo własności przemysłowej („Projekt”)[1]. Analizowany projekt aktu w dalszym ciągu pozostaje na etapie opiniowania, w pracach przed skierowaniem go do laski marszałkowskiej w Sejmie. Czekamy na ocenę Projektu m. in. ze strony Prezesów UOKIK, Urzędu Patentowego („Urząd”), UODO oraz RPO i Rzecznika MŚP. Należy pamiętać, że wzmiankowane […]

ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, 17 maja 2022

Projekt Ustawy Prawo własności przemysłowej („Projekt”), opracowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii („Ministerstwo”), trafił pod koniec kwietnia do konsultacji społecznych, które mają potrwać do końca maja[1]. Według założeń nowe rozwiązania mają zostać uchwalone jesienią 2022 roku, zatem obowiązywałyby od jesieni 2023 r., bowiem w Projekcie przewidziano 12 miesięczny okres vacatio legis. Zgodnie ze stanowiskiem ministra Rozwoju[2]: Naszym […]

UDZIAŁY FANTOMOWE, 27 kwietnia 2022

Czym są udziały w kapitale zakładowym spółki, wiedzą chyba wszyscy. A czym są udziały fantomowe? Próżno szukać wyjaśnienia tego pojęcia w Kodeksie spółek handlowych, a jednak udziały fantomowe (ang. Phantom Stock) zyskują na popularności, zwłaszcza w firmach, dla których istotna jest odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, oparta na powiązaniu zysku pracowników z zyskiem spółki i jej wspólników, jednak bez […]

ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 12 kwietnia 2022

Ustawa z dnia 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”) na dzień 11.04.2022 r.  w dalszym ciągu oczekuje na podpis Prezydenta RP,  a następnie promulgację w Dzienniku Ustaw.  Zacznie ona obowiązywać w terminie sześciu miesięcy od ogłoszenia Ustawy w oficjalnym publikatorze – tyle bowiem wynosi jej […]

TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH UE-USA – CO NOWEGO? 6 kwietnia 2022

Sprawne transfery danych osobowych są integralnym elementem utrzymywania współpracy gospodarczej na linii UE-USA. Przedsiębiorcy po obu stronach Atlantyku zostali pozbawieni klarownej i prostej możliwości legalnego przekazywania danych osobowych i to w tak podstawowych kwestiach jak np. payroll, czy też działania marketingowe przy użyciu narzędzi nieingerujących zanadto w prawo do prywatności. Po blisko dwóch latach od […]

ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 1 kwietnia 2022

Senat uchwałą z dnia 11.03.2022r. odrzucił ustawę z dnia 09.02.2022r. nowelizującą KSH (dalej jako „Ustawa”). Dominantami uzasadniającymi stanowisko izby wyższej parlamentu były zarzuty naruszenia w toku legislacji sejmowej zasad prawidłowej legislacji i zbędnej, oraz błędnej, regulacji ładu korporacyjnego w formacie tzw. sztuki dla sztuki[1]. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna odrzuciła uchwałę Senatu[2], a finalnie Sejm w dniu […]

CROWDFUNDING – UNIJNE REGULACJE JUŻ SĄ, POLSKICH PRZEPISÓW WCIĄŻ BRAK, 25 marca 2022

Kontynuując cykl artykułów poświęconych tematyce finansowania społecznościowego w obszarze projektów komercyjnych, w niniejszym wpisie skupimy się na kluczowych aspektach związanych z unijną regulacją nadającą jednolite ramy prawne dla crowdfundingu w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się również z poprzednim artykułem z tej serii przedstawiającym ogólny zarys idei crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego, jako przejawu szerszych procesów demokratyzacji […]

ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWALONEJ PRZEZ SEJM 9 LUTEGO 2022

Analiza nowelizacji Kodeksu spółek handlowych uchwalonej przez Sejm dnia 9 lutego 2022 r. – drugi artykuł cyklu, 10 marca 2022 r. Kontynuując analizę noweli KSH na wstępie należy zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym jej projekt pozostaje na etapie procedowania w Senacie. W tej części analiza dotyczyć będzie węzłowych kwestii konstruujących holding oraz wybranych zagadnień rodzących […]

REKORDOWA KARA ZA BRAK NADZORU NAD PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE, 2 marca 2022

Na spółkę Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 4,9 mln zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Z kolei podmiot przetwarzający otrzymał karę w wysokości 250 tys. zł. Naruszenie ochrony danych polegało na tym, […]

PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH JUŻ W SENACIE, 24 lutego 2022

W dniu 10 lutego 2022 roku Sejm przekazał na ręce Senatu projekt ustawy, uchwalonej przez siebie dnia 09 lutego 2022 r., pn. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Zob. www.sejm.gov.pl, druk sejmowy nr 1515). Tym samym proces nowelizacji KSH, w głównej mierze orbitujący wokół reformy prawa grup spółek (zamiennie określane mianem prawa […]

WPŁYW POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO I MEDIACYJNEGO NA BIEG PRZEDAWNIENIA, 22 lutego 2022

W dniu 30 czerwca 2022 roku wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny („k.c.”) oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego („k.p.c.”) oraz niektórych innych ustaw z 2 grudnia 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459), („Ustawa”), która między innymi zmieni dotychczasowe przepisy regulujące bieg terminu przedawnienia roszczeń. Z technicznego punktu widzenia zmieniono jedynie […]

ZMIANY OSOBOWE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI Z O.O. – ASPEKTY PRAKTYCZNE, 16 lutego 2022

Postępująca digitalizacja procesów rejestrowych, a także konieczność dostosowania się uczestników obrotu gospodarczego w Polsce do europejskich norm w zakresie obowiązków informacyjnych wywarła znaczący wpływ na proces implementowania zmian korporacyjnych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią w Polsce dominującą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki kapitałowe działają poprzez swoje organy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd […]

CROWDFUNDING – NADCHODZI DEMOKRATYZACJA INWESTOWANIA, 11 lutego 2022

Sektor usług crowdfundingowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów rynku finansowego w skali globalnej, w tym również w Polsce. Zainteresowanie tą formą finansowania rośnie z roku na rok, powodując, że wyniki kolejnych lat są krotnością wyników lat ubiegłych. Wielkość globalnego rynku crowdfundingu ocenia się na ok 12,27 miliardów USD (prognoza na 2027 r. […]

CO WARTO WIEDZIEĆ O NOWYCH REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY SYGNALISTÓW, 24 listopada 2021

Czego dotyczą nowe regulacje i jaki jest ich cel? Nowe regulacje mają na celu skuteczne wdrożenie w pomiotach z sektora prywatnego i publicznego mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, mechanizmów podejmowania działań następczych w przypadku otrzymania zgłoszenia oraz ustanowenie systemu ochronnego dla osób zgłaszających nieprawidłowości (tzw. sygnalistów). Ustawa reguluje trzy tryby postępowania w reakcji na powziętą informację o naruszeniu, […]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, 19 lipca 2021

Ustawą z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1090), oprócz kontrowersyjnych zmian dotyczących dotychczasowych zasad rozpoznawania spraw w postępowaniu cywilnym, karnym i sądowoadministracyjnym, oraz zasad doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom w postępowaniu cywilnym, wprowadzono przepisy regulujące sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Znaczna […]

PRIVATE RENTED SECTOR – MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, 6 lipca 2021

Na polskim rynku nieruchomości pojawił się nowy, interesujący trend najmu instytucjonalnego (PRS) zaczerpnięty z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia. W Polsce jesteśmy świadkami wczesnego etapu rozwoju tego sektora, do którego niewątpliwie przyczyniła się pandemia COVID-19, powodując między innymi obawę przed ponoszeniem dużego ryzyka przez właścicieli nowo zakupionych mieszkań, oraz uświadamiając tym […]

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI, 10 czerwca 2021

Decyzja o warunkach zabudowy („decyzja WZ”) stanowi kluczowy element w każdym przedsięwzięciu budowlanym powstającym na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydana decyzja zawiera informacje przesądzającą, czy na oznaczonej działce, będącej przedmiotem wniosku, będzie możliwa realizacja inwestycji o konkretnych parametrach. Decyzja nie określa jednak dokładnego położenia przedsięwzięcia na działce. Co więcej, w […]

O TOŻSAMOŚCI INWESTYCJI W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I POZWOLENIU NA BUDOWĘ, 10 czerwca 2021

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiają się wątpliwości, jak dalece wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien odpowiadać rozstrzygnięciu zawartemu w decyzji o warunkach zabudowy. O ile nie ma większych wątpliwości, że pozwolenie na budowę powinno odpowiadać określonym w decyzji o warunkach zabudowy parametrom, o tyle wiele wątpliwości […]