Artykuły

Katarzyna Babicka: “Nowelizacja prawa geodezyjnego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (232), lipiec 2020

dr Andrzej Kiedrzyn: “Zabytek w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (231), czerwiec 2020

Paweł Panek: “Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu – ustawa antykryzysowa z dnia 2 marca 2020”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (230), maj 2020 

Małgorzata Fituch: “Klauzula siły wyższej a klauzula rebus sic stantibus”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (229), kwiecień 2020

Jacek Choromański: “Projekt nowej ustawy deweloperskiej – dodatkowe obowiązki deweloperów oraz silniejsza ochrona nabywców lokali mieszkalnych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (228), marzec 2020

Katarzyna Babicka:  “Nowelizacja prawa budowlanego – legalizacja samowoli budowlanej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (227), luty 2020

Julia Resmer: “Uchwała krajobrazowa zbliża się do Warszawy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (226), styczeń 2020

Anna Czajkowska: “Rok po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (225), grudzień 2019

Tomasz Milewski:  “Nadzór autorski nad utworami architektonicznymi”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (224), listopad 2019

Karolina Figura: “Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane – uwagi ogólne”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (223), październik 2019

Małgorzata Fituch: “Zmiany w przepisach dotyczących kwestii ocen oddziaływania inwestycji na środowisko”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (222), wrzesień 2019

Julia Resmer: “Wielkie zmiany w prawie budowlanym – omówienie najważniejszych założeń projektu nowelizacji”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (221), sierpień 2019

Katarzyna Babicka: “Budowa ‘domów’ na terenie rodzinnych ogrodów działkowych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (220), lipiec 2019

Małgorzata Fituch: „Decyzja środowiskowa w procesie inwestycyjnym – zagadnienia ogólne oraz planowane zmiany przepisów” PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (219), czerwiec 2019

Jacek Choromański: „Planowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Obrót nieruchomościami rolnymi ma być łatwiejszy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (218), maj 2019

Katarzyna Babicka: „Służebność drogi koniecznej – zagadnienia ogólne oraz wpływ zmian w przepisach o użytkowaniu wieczystym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (217), kwiecień 2019

Izabela Bartman: „Wymeldowanie w trybie administracyjnym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (216), marzec 2019

Karolina Figura: „Zasiedzenie służebności przesyłu jako instrument obrony procesowej przedsiębiorstw przesyłowych przed roszczeniem negatoryjnym – wybrane zagadnienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (215), luty 2019

Julia Kulikowska: „Zmiany w zwrotach wywłaszczeniowych nieruchomości”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (214), styczeń 2019

Tomasz Milewski: „Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (213), grudzień 2018

Julia Kulikowska: ” F.I.N.N., czyli REIT po polsku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (211), październik 2018

Katarzyna Sasiak: „Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane – zmiany w liczeniu terminów”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (210), wrzesień 2018

Joanna Szypniewska: „Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (209), sierpień 2018

Marcin Żak: „Partnerstwo publiczno-prywatne. Cieszy uwzględnienie postulatów, ale rozczarowuje tempo ich wprowadzenia” Rzeczpospolita, 24 lipca 2018

Małgorzata Fituch: „Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (208), lipiec 2018

Izabela Bartman: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości w zakresie zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do budynku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (207), czerwiec 2018

Bartosz Kopik: „Zabudowa w sąsiedztwie linii kolejowej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (206), maj 2018

Marcin Żak: „Udział podwykonawcy robót budowlanych w zamówieniu publicznym. Część II – wykonanie zamówienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (205), kwiecień 2018

Marcin Żak:  „Udział podwykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Część I – postępowanie o udzielenie zamówienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (204), marzec 2018

Julia Kulikowska: „Propozycje zmian w ustawie deweloperskiej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (203), luty 2018

Małgorzata Fituch: „Nieistotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (202), styczeń 2018

Grzegorz Żebrowski: „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (201), grudzień 2017

Magdalena Pilarska: „Charakter i znaczenie odbioru robot budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (200), listopad 2017

Małgorzata Fituch: „Usuwanie drzew i krzewów w świetle nowych przepisów”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (199), październik 2017

Julia Kulikowska: „Dopuszczalny zakres zmian pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (197), sierpień 2017

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora – nowe zasady”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (196), lipiec 2017

Julia Kulikowska: „Najważniejsze założenia reformy uwłaszczenia użytkowników wieczystych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (195), czerwiec 2017

Krzysztof Kałłaur: „Wybrane zagadnienia związane ze wstrzymaniem prowadzonych robót budowlanych przez organ nadzoru budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (194), maj 2017

Bartosz Kopik: „Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (193), kwiecień 2017

Małgorzata Fituch: „Kodeks urbanistyczno-budowlany po konsultacjach społecznych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (192), marzec 2017

Błażej Borowiec: „Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (191), luty 2017

Grzegorz Żebrowski: „Zmiany w ustawie Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (190), styczeń 2017

Tomasz Milewski: „Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (189), grudzień 2016

Anna Kowalczyk-Pogorzelska: „Projektowane zmiany w użytkowaniu wieczystym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (188), listopad 2016

Magdalena Pilarska: „Ustawa krajobrazowa, czyli jak miasta będa walczyć z reklamami”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (187), październik 2016

Julia Kulikowska: „Mała ustawa reprywatyzacyjna – analiza regulacji”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (186), wrzesień 2016

Błażej Borowiec: „Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (185), sierpień 2016

Wojciech Langowski: „Ustawa o rewitalizacji – wybrane aspekty”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (184), lipiec 2016

Bartosz Kopik: „Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (183), czerwiec 2016

Emilia May: „Wybrane zagadnienia praktyczne związane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (182), maj 2016