Specjalizacje

Wspieramy firmy w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających naruszenia polityk korporacyjnych (compliance) lub naruszenia procedur produkcyjnych, które zazwyczaj wszczynane są na skutek otrzymanych anonimowych zgłoszeń sygnalistów, lub informacji uzyskanych przez kierownictwo klienta z innego źródła.

W szczególności świadczymy usługi w następującym zakresie, przy ścisłej współpracy z kierownictwem klienta oraz / albo prawnikiem wewnętrznym:

praktyka-arrow analiza zgromadzonych informacji na temat domniemanego naruszenia i ich kwalifikacja prawna
praktyka-arrow pomoc przy ustaleniu planu działania celem ustalenia faktów sprawy i identyfikacji osób odpowiedzialnych, jak również ochrony sygnalisty
praktyka-arrow organizacja i zebranie dowodów, w tym przeprowadzenie rozmów z osobami, które mogą mieć wiedzę na temat okoliczności sprawy, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności
praktyka-arrow bieżąca komunikacja z klientem i sporządzenie raportu z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
praktyka-arrow ocena prawna wniosków wynikających z przeprowadzonego postępowania
praktyka-arrow rekomendacje i doradztwo w zakresie decyzji dotyczącej działań zaradczych, zmierzających do eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości, ukarania osób winnych oraz wprowadzenia działań zapobiegających naruszeniom na przyszłość
praktyka-arrow pomoc prawna w zakresie wdrożenia ustalonych działań.