Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie analizy przepisów prawa wspólnotowego pod kątem specyficznych potrzeb naszych klientów działających w różnorakich branżach. W tym zakresie prowadzimy również monitoring procesu legislacyjnego na poziomie Unii Europejskiej i orzecznictwa sądów wspólnotowych (ETS i Sądu I-szej Instancji).

 

Dokonujemy również analizy przepisów prawa krajowego w połączeniu z przepisami odpowiednich aktów wspólnotowych w kontekście prawidłowej implementacji prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym i wskazujemy na potencjalne sprzeczności między przepisami prawa wspólnotowego a przepisami prawa polskiego.

 

Korzystamy również z acquis communautaire w związku z interpretacją przepisów prawa polskiego, które oparte jest o zapisy prawa wspólnotowego.