Newsletter

Polish Law Review Nr 2/2015

  • DLACZEGO WARTO POWOŁAĆ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?
  • NOWE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ZA NIEUCZCIWĄ REKLAMĘ
  • PROKURY NIE MOŻNA OGRANICZYĆ DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
  • NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
  • ZMIANY W ZASADACH ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ SPÓŁCE
  • NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE BUDOWLANYM
  • ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY NIE PRZECHODZI NA NOWEGO PRACODAWCĘ