Newsletter

Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii

Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii otworzy, przyjęty w tym tygodniu przez rząd, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, (dalej: „Ustawa o OZE”).

Projekt Ministerstwa Gospodarki, wielokrotnie konsultowany, zmieniany, poprawiany i uzupełniany, został w końcu, w dniu 8 kwietnia 2014 roku przyjęty przez Radę Ministrów. Powyższa ustawa stanowi, długo wyczekiwaną przez rynek OZE, odpowiedź Polski na unijne wymogi nałożone na państwa członkowskie w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zawarte, co do zasady, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W (Dz.Urz. WE L140.16 z 05 czerwca 2009 roku). Powyższa dyrektywa została już częściowo implementowana do polskiego porządku prawnego w drodze obowiązującej od 11 września 2013 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw z 26 lipca 2013 roku (Dz.U. 2013.984), czyli, tzw. „małego trójpaku”, lecz dla pełnego wdrożenia prawa unijnego w tym zakresie konieczne było m.in. przygotowanie Ustawy o OZE.

Postulowanym celem przyjętego projektu było wyodrębnienie i usystematyzowanie mechanizmów wsparcia dla energii z OZE, uregulowanego obecnie w przepisach ustawy – Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 2012.1059, z późn. zm.), a dodatkowo wypracowanie nowych zasad wsparcia energii wytworzonej z OZE, które byłoby zróżnicowane  w zależności od nośnika energii odnawialnej, zainstalowanej mocy urządzeń wytwarzających energię oraz daty włączenia danej instalacji OZE do eksploatacji lub modernizacji.

Utworzenie nowego system wsparcia dla nowopowstających instalacji opartego na systemie aukcyjnym, znaczne uproszczenie procedur uzyskiwania koncesji, wprowadzenie możliwości wytwarzania energii przez prosumentów, możliwość produkcji energii z OZE na własne potrzeby to tylko niektóre, choć zasadnicze rozwiązania przyjęte w Ustawie o OZE.

Mechanizmy wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii istniejących do dnia wejścia w życie ustawy pozostałoby bez zmian, przy czym równocześnie wytwórca energii elektrycznej miałby możliwość wyboru między dotychczasowymi mechanizmami wsparcia a zadeklarowaniem przystąpienia do system aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 roku. Organizacja i przeprowadzenie aukcji będzie leżało w kompetencji Prezesa URE. Aukcje będą organizowane odrębnie na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, a szczegółowe informacje co do ich przeprowadzania (w tym m.in. ilość i wartość energii elektrycznej, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku, jak również cena maksymalna tzw. „cena preferencyjna”, za jaką będzie można zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE) będą określane w osobnym rozporządzeniu.

Ważnym elementem Ustawy o OZE jest promocja energetyki prosumenckiej, czyli produkcji energii w mikroinstalacjach OZE – o mocy do 40 kW, co będzie możliwe po wpisie do rejestru wytwórców, lecz bez konieczności uzyskiwania koncesji. Nadwyżkę energii prosument będzie mógł odsprzedać operatorowi sieci za 80 proc. ceny rynkowej.

Projekt ulegnie jeszcze zapewne modyfikacji, gdyż wiele zawartych w nim kwestii wymaga dopracowania, niemniej jednak przyjęcie przez rząd umożliwia jego skierowanie do prac legislacyjnych, po których zakończeniu (z wyjątkiem pojedynczych przepisów) będzie mógł wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.