Newsletter

Nowe regulacje dotyczące wydobycia gazu łupkowego

Nowe regulacje dotyczące wydobycia gazu łupkowego zostały w dniu 23 kwietnia 2014 roku przedłożone sejmowi w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw („Projekt”).

Projekt zawiera regulacje określające zasady poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, tj. gazu, w tym łupkowego, oraz ropy naftowej. Choć wiele rozwiązań w tej dziedzinie, przyjętych w poprzednich wersjach ustawy, zostało w Projekcie zachowanych, to jednak zaproponowano w nim również kilka nowości.

Zdecydowano o rezygnacji z powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE) i jego obecności w przedsięwzięciach koncesyjnych. Rząd zrezygnował zatem z utworzenia nowego organu administracji, a jego kompetencje rozdysponował pomiędzy obecnie funkcjonujące instytucje górnicze i środowiskowe.

Mając na uwadze jeden z głównych celów Projektu, tj. uproszczenie procedur administracyjnych związanych z poszukiwaniami i wydobyciem gazu łupkowego, w miejsce dotychczasowych osobnych rodzajów koncesji na poszczególne etapy, wprowadzono jedną, zbiorczą koncesję w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż. Koncesja udzielana byłaby w drodze przetargu na czas oznaczony od 10 do maksymalnie 30 lat z przewidzianymi w ustawie możliwościami jej ewentualnego przedłużenia o kolejne dwa lub (nawet kilkukrotnie) maksymalnie pięć lat. Projekt przewiduje również możliwość prowadzenia wydobycia jeszcze przed zakończeniem fazy poszukiwania i rozpoznawania.

Projekt ustawy zawiera także przepisy przejściowe, przewidując, iż koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodanów, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, co do zasady zachowałyby ważność do dnia upływu terminu na jaki zostały wydane. Przy czym dodatkowo projekt przewiduje m. in. możliwość przekształcenia, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy, dotychczasowej koncesji (z wyjątkiem koncesji obejmującej wyłącznie poszukiwanie złoża węglowodanów) w jedną nową koncesję poszukiwawczo –rozpoznawczo – wydobywczą bądź zmiany dotychczasowej koncesji i przedłużenia okresu jej obowiązywania o maksymalnie trzy lata.

Swoiste ułatwienia administracyjne przewidziano w Projekcie również w zakresie prowadzenia robót budowlanych w dziedzinie wydobycia gazu łupkowego. Przewidziano bowiem możliwość budowania obiektów służących działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, czyli prowadzenia badań geofizycznych na podstawie zgłoszenia.

Choć Projekt nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jeżeli jej wydanie, zgodnie z przepisami, będzie konieczne, decyzję taką będzie trzeba uzyskać dopiero przed decyzją o rozpoczęciu wydobycia, a nie, jak przewidywano dotychczas już na początku prac. Dodatkowo Projekt ogranicza prawo organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa na prawach strony, do tych, które prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum rok przedwszczęciem danego postępowania. Ta zmiana, choć wprowadzana przy okazji zmiany prawa geologicznego i górniczego dotyczyłaby nie tyko wydobycia, ale wszystkich rodzajów postępowań środowiskowych.

Sprzyjającym rozwojowi rozwiązaniem jest również przewidziane w Projekcie wprowadzenie nowych stawek podatku od wydobycia oraz rezygnacja z ich pobierania do 2020 roku. Tak jak w każdej dziedzinie przemysłu, a tym bardziej w dziedzinie tak innowacyjnej, wprowadzenie stabilnych i praktycznych regulacji prawnych, zapewniających sprawny dostęp i rozwój danej gałęzi, jest głównym motorem i wyznacznikiem działań inwestorów. Obecne tempo poszukiwań gazu łupkowego w Polsce jest zbyt wolne, zatem szybkie wejście w życie nowych przepisów (co do zasady po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy) jest z niecierpliwością wyczekiwane.

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja została przygotowana dla klientów i współpracowników kancelarii Miller Canfield. Ma ona na celu jedynie przedstawienie streszczenia niektórych wydarzeń prawnych z wybranych dziedzin prawa. Z tego powodu informacje zawarte w niniejszej publikacji nie powinny stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji dotyczącej określonego kierunku działania. Informacje te nie mogą też być traktowane jako porada prawna ani nie zastępują szczegółowej opinii prawnej w konkretnej sprawie. W każdym przypadku należy skorzystać z usług doradców prawnych w celu weryfikacji, czy odpowiednie przepisy prawa mają zastosowanie do określonej sytuacji.