Notatki o prawie

UDZIAŁY FANTOMOWE

Czym są udziały w kapitale zakładowym spółki, wiedzą chyba wszyscy. A czym są udziały fantomowe? Próżno szukać wyjaśnienia tego pojęcia w Kodeksie spółek handlowych, a jednak udziały fantomowe (ang. Phantom Stock) zyskują na popularności, zwłaszcza w firmach, dla których istotna jest odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, oparta na powiązaniu zysku pracowników z zyskiem spółki i jej wspólników, jednak bez […]

ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 12 kwietnia 2022

Ustawa z dnia 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”) na dzień 11.04.2022 r.  w dalszym ciągu oczekuje na podpis Prezydenta RP,  a następnie promulgację w Dzienniku Ustaw.  Zacznie ona obowiązywać w terminie sześciu miesięcy od ogłoszenia Ustawy w oficjalnym publikatorze – tyle bowiem wynosi jej […]

TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH UE-USA – CO NOWEGO? 6 kwietnia 2022

Sprawne transfery danych osobowych są integralnym elementem utrzymywania współpracy gospodarczej na linii UE-USA. Przedsiębiorcy po obu stronach Atlantyku zostali pozbawieni klarownej i prostej możliwości legalnego przekazywania danych osobowych i to w tak podstawowych kwestiach jak np. payroll, czy też działania marketingowe przy użyciu narzędzi nieingerujących zanadto w prawo do prywatności. Po blisko dwóch latach od […]

ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 1 kwietnia 2022

Senat uchwałą z dnia 11.03.2022r. odrzucił ustawę z dnia 09.02.2022r. nowelizującą KSH (dalej jako „Ustawa”). Dominantami uzasadniającymi stanowisko izby wyższej parlamentu były zarzuty naruszenia w toku legislacji sejmowej zasad prawidłowej legislacji i zbędnej, oraz błędnej, regulacji ładu korporacyjnego w formacie tzw. sztuki dla sztuki[1]. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna odrzuciła uchwałę Senatu[2], a finalnie Sejm w dniu […]

CROWDFUNDING – UNIJNE REGULACJE JUŻ SĄ, POLSKICH PRZEPISÓW WCIĄŻ BRAK, 25 marca 2022

Kontynuując cykl artykułów poświęconych tematyce finansowania społecznościowego w obszarze projektów komercyjnych, w niniejszym wpisie skupimy się na kluczowych aspektach związanych z unijną regulacją nadającą jednolite ramy prawne dla crowdfundingu w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się również z poprzednim artykułem z tej serii przedstawiającym ogólny zarys idei crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego, jako przejawu szerszych procesów demokratyzacji […]

ANALIZA NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWALONEJ PRZEZ SEJM 9 LUTEGO 2022

Analiza nowelizacji Kodeksu spółek handlowych uchwalonej przez Sejm dnia 9 lutego 2022 r. – drugi artykuł cyklu, 10 marca 2022 r. Kontynuując analizę noweli KSH na wstępie należy zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym jej projekt pozostaje na etapie procedowania w Senacie. W tej części analiza dotyczyć będzie węzłowych kwestii konstruujących holding oraz wybranych zagadnień rodzących […]

REKORDOWA KARA ZA BRAK NADZORU NAD PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE, 2 marca 2022

Na spółkę Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 4,9 mln zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Z kolei podmiot przetwarzający otrzymał karę w wysokości 250 tys. zł. Naruszenie ochrony danych polegało na tym, […]

PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH JUŻ W SENACIE, 24 lutego 2022

W dniu 10 lutego 2022 roku Sejm przekazał na ręce Senatu projekt ustawy, uchwalonej przez siebie dnia 09 lutego 2022 r., pn. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Zob. www.sejm.gov.pl, druk sejmowy nr 1515). Tym samym proces nowelizacji KSH, w głównej mierze orbitujący wokół reformy prawa grup spółek (zamiennie określane mianem prawa […]

WPŁYW POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO I MEDIACYJNEGO NA BIEG PRZEDAWNIENIA, 22 lutego 2022

W dniu 30 czerwca 2022 roku wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny („k.c.”) oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego („k.p.c.”) oraz niektórych innych ustaw z 2 grudnia 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459), („Ustawa”), która między innymi zmieni dotychczasowe przepisy regulujące bieg terminu przedawnienia roszczeń. Z technicznego punktu widzenia zmieniono jedynie […]

ZMIANY OSOBOWE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI Z O.O. – ASPEKTY PRAKTYCZNE, 16 lutego 2022

Postępująca digitalizacja procesów rejestrowych, a także konieczność dostosowania się uczestników obrotu gospodarczego w Polsce do europejskich norm w zakresie obowiązków informacyjnych wywarła znaczący wpływ na proces implementowania zmian korporacyjnych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią w Polsce dominującą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki kapitałowe działają poprzez swoje organy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd […]

CROWDFUNDING – NADCHODZI DEMOKRATYZACJA INWESTOWANIA, 11 lutego 2022

Sektor usług crowdfundingowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów rynku finansowego w skali globalnej, w tym również w Polsce. Zainteresowanie tą formą finansowania rośnie z roku na rok, powodując, że wyniki kolejnych lat są krotnością wyników lat ubiegłych. Wielkość globalnego rynku crowdfundingu ocenia się na ok 12,27 miliardów USD (prognoza na 2027 r. […]

CO WARTO WIEDZIEĆ O NOWYCH REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY SYGNALISTÓW, 24 listopada 2021

Czego dotyczą nowe regulacje i jaki jest ich cel? Nowe regulacje mają na celu skuteczne wdrożenie w pomiotach z sektora prywatnego i publicznego mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, mechanizmów podejmowania działań następczych w przypadku otrzymania zgłoszenia oraz ustanowenie systemu ochronnego dla osób zgłaszających nieprawidłowości (tzw. sygnalistów). Ustawa reguluje trzy tryby postępowania w reakcji na powziętą informację o naruszeniu, […]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, 19 lipca 2021

Ustawą z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1090), oprócz kontrowersyjnych zmian dotyczących dotychczasowych zasad rozpoznawania spraw w postępowaniu cywilnym, karnym i sądowoadministracyjnym, oraz zasad doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom w postępowaniu cywilnym, wprowadzono przepisy regulujące sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Znaczna […]

PRIVATE RENTED SECTOR – MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, 6 lipca 2021

Na polskim rynku nieruchomości pojawił się nowy, interesujący trend najmu instytucjonalnego (PRS) zaczerpnięty z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia. W Polsce jesteśmy świadkami wczesnego etapu rozwoju tego sektora, do którego niewątpliwie przyczyniła się pandemia COVID-19, powodując między innymi obawę przed ponoszeniem dużego ryzyka przez właścicieli nowo zakupionych mieszkań, oraz uświadamiając tym […]

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI, 10 czerwca 2021

Decyzja o warunkach zabudowy („decyzja WZ”) stanowi kluczowy element w każdym przedsięwzięciu budowlanym powstającym na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydana decyzja zawiera informacje przesądzającą, czy na oznaczonej działce, będącej przedmiotem wniosku, będzie możliwa realizacja inwestycji o konkretnych parametrach. Decyzja nie określa jednak dokładnego położenia przedsięwzięcia na działce. Co więcej, w […]

O TOŻSAMOŚCI INWESTYCJI W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I POZWOLENIU NA BUDOWĘ, 10 czerwca 2021

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiają się wątpliwości, jak dalece wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien odpowiadać rozstrzygnięciu zawartemu w decyzji o warunkach zabudowy. O ile nie ma większych wątpliwości, że pozwolenie na budowę powinno odpowiadać określonym w decyzji o warunkach zabudowy parametrom, o tyle wiele wątpliwości […]