Artykuły

CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 16 kwietnia 2024 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Aktualny projekt stanowi kontynuację prac legislacyjnych podjętych w tym zakresie przez rząd poprzedniej kadencji. Projekt odpowiada na zgłaszaną przez środowisko wykonawców publicznych potrzebę odformalizowania udziału w przetargach publicznych. Wprowadzenie mechanizmu certyfikacji do […]

BON ENERGETYCZNY I MROŻENIE CEN ENERGII

W przestrzeni medialnej od dłuższego czasu krążą pogłoski o tzw. bonie energetycznym, który ma złagodzić skutki „uwolnienia” cen energii wraz z dniem 01.07.2024 r. Sejm uchwalił w dniu 23.05.2024 r. Ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (dalej jako „Ustawa”), która traktuje […]

MYŚLIWI I NIERUCHOMOŚĆ

Niniejszy artykuł jest poświęcony wpływie ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (dalej jako „Prawo łowieckie”) na stan prawny nieruchomości i możliwość korzystania z nich przez ich właścicieli i użytkowników wieczystych. I.  Obwód łowiecki Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o powierzchni nie mniejszej niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do […]

TARYFY ENERGETYCZNE

Codzienne funkcjonowanie obiektów budowlanych nieodzownie powiązane jest z zapewnieniem ich zasilania energią elektryczną. W dzisiejszych realiach w Polsce jest ona w głównej mierze produkowana z tzw. energii pierwotnej, czyli uzyskiwanej ze spalania paliw kopalnych, szczególnie węgla. Przekłada się to na wysokość cen za prąd. Ceny te w stosunku do gospodarstw domowych nie uległy uwolnieniu, tzw. […]

OBOWIĄZEK USTANOWIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jedynym z wymienionych w ustawie – prawo budowlane („p.b.”) uczestników procesu budowlanego, którego udział w tym procesie nie jest co do zasady obowiązkowy. Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy wyłącznie sytuacji, w których uzasadnia to przepis prawa lub decyzja administracyjna. Zgodnie z art. 19 ust 1 p.b. o obowiązku powołania inspektora […]

SYSTEM ETS II

Kontynuujemy problematykę ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. O ile w poprzednim artykule poruszona została kwestia etykietowania budynków mieszkalnych oraz narzędzi i maszyn, jako forma oznaczenia zapotrzebowania na pierwotną energię nieodnawialną oraz tym samym instrument zachęty do produkcji (budowy) i obrotu towarami i budynkami innowacyjnymi energetycznie, aby zmniejszyć wydobycie kopalin, o tyle w tym […]

KLASY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Sposoby wytwarzania prądu oraz jego zużycie zostały już dosyć dawno obrane za cel przy okazji programów tzw. transformacji energetycznej, która była tematem np. Porozumienia Paryskiego z 2015 r., czy tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiany w gospodarce nośnikami energii dotykają, już na tym etapie transformacji, m.in. budynki, a zatem i gospodarstwa domowe. Zupełnie jako widmo niedalekiej przyszłości […]

POMNIK PRZYRODY NA DZIAŁCE

Jeśli na działce budowlanej rośnie piękne drzewo lub krzew, przed planowaniem budowy zalecane jest ustalenie, czy przypadkiem nie mają one statusu pomnika przyrody, gdyż może się to wiązać z zakazami uniemożliwiającymi realizacje inwestycji. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są m. in. pojedyncze twory przyrody żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, […]

KOLEJNY WYROK TSUE W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

Zakup mieszkania albo budowa domu wolnostojącego, oprócz aspektów administracyjnych, geodezyjnych, MPZP, stricte budowlanych, wiąże się nieodzownie z kwestią wyszukania źródeł finansowania. Nierzadko „własny kąt” jest kredytowany przez bank w ramach kredytu hipotecznego, który jawi się z reguły jako zobowiązanie pieniężne zaciągnięte na 20-30 lat. Potencjalni kredytobiorcy muszą wykazać się zdolnością kredytową oraz obowiązkiem wniesienia wkładu […]

RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ IV

Ustawa mieszkaniowa 2023 została już przegłosowana przez Senat, który swą uchwałą przyjął do niej poprawki, niemniej wydaje się, że tempo prac legislacyjnych pozostaje imponujące i lipiec 2023 roku istotnie pozostaje realnym terminem wejścia komentowanego aktu w życie. Dzisiejszym artykułem kończymy serię publikacji o rządowych programach wsparcia mieszkalnictwa młodych. Po społecznej agencji najmu, kooperatywie mieszkaniowej, bezpiecznym […]

RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ III

W dniu 14 kwietnia 2023 roku Sejm uchwalił Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (dalej jako „Ustawa mieszkaniowa 2023”). Obecnie trwają dalsze prace legislacyjne, już na etapie Senatu[1]. Jak zatem widać tempo procedowania aktu ułatwiającego nabycie albo budowę pierwszego lokum przez młodych jest wysokie i wydaje się, że planowane wejście w życie […]

RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ II

Kontynuujemy serię artykułów poświęconych rządowym programom wsparcia młodych rodzin, czy tez szerzej, młodych ludzi, w nabyciu swojego pierwszego lokum – domu albo mieszkania. W pierwszym, otwierającym artykule serii, wskazaliśmy, że w obecnym stanie prawnym mają zastosowanie liczne instytucje prawne, wynikające z Ustawy mieszkaniowej 2021r.[1] i Ustawy mieszkaniowej 2022r. [2]W dzisiejszej publikacji przyjrzymy się bliżej instytucji […]

RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA MIESZKALNICTWA MŁODYCH – CZĘŚĆ I

Założenie własnej rodziny przez młodych ludzi wiąże się z nieodpartą koniecznością zaspokojenia potrzeby posiadania własnego mieszkania lub domu wolnostojącego. Powyższą potrzebę realizuje się w drodze zakupu lokum albo domu na rynkach pierwotnym lub wtórnym albo poprzez najem. Pierwszy sposób często jest wynikiem zdolności zaciągnięcia kredytu bankowego. Kwestia Społecznej Agencji Najmu[1] była już opisywana, zaś dzisiejszy artykuł […]

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO

Szeroko komentowana nowelizacja Prawa Budowlanego, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma w większości wejść w życie w 2023 roku. Istotne zmiany przepisów wprowadzają między innymi możliwość budowy mieszkalnych budynków jednorodzinnych o dowolnej powierzchni zabudowy bez wymogu występowania o pozwolenie na budowę, a także poszerzenie katalogu przedsięwzięć, które będą wymagały wyłącznie zgłoszenia właściwym organom […]

REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE – CZĘŚĆ 3

Po analizie „polskich REIT-ów” oraz wybranych rozwiązań pro mieszkaniowych wprowadzonych tzw. Specustawą mieszkaniową z 2018 roku[1] (dalej jako „Specustawa mieszkaniowa”), w tym również istoty i funkcji społecznej agencji najmu (dalej jako „SAN”)[2], w ostatnim już artykule cyklu przyjrzymy się rozwiązaniom projektowanej ustawy regulującej tzw. pustostany. Chodzi tu o Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych […]

REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE – CZĘŚĆ 2

Dzisiejszym artykułem kontynuujemy[1] serię publikacji poświęconych instytucjom stosunkowo niedawno wdrożonym do polskiego prawa albo planowanym do uchwalenia, w przedmiocie zwiększenia oferty mieszkalnej dla polskich rodzin. Jak już była o tym mowa poprzednio, nie doczekaliśmy się „polskich REIT-ów”, niemniej, od 2018 roku, obowiązuje Specustawa mieszkaniowa[2], która wprowadziła novum w postaci Społecznej Agencji Najmu (dalej jako ”SAN”). […]

REIT-Y I PUSTOSTANY W POLSKIM PRAWIE

Truizmem jest stwierdzenie, że budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki. Rynek nieruchomości rozwija się z różną dynamiką w poszczególnych sektorach, takich jak: mieszkalnictwo, powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowo–usługowe. W każdym z ww. sektorów istnieje ryzyko przewagi podaży nad popytem i w rezultacie opuszczenie budynków, a w konsekwencji ich powolne niszczenie. Stałą bolączką budownictwa mieszkaniowego jest natomiast permanentny […]

CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO

7 lipca Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i kilku innych ustaw (Dz. U. poz. 1557). Zasadnicza część zmian dotyczy wprowadzenia elektronicznego dziennika budowy (system EDB), pozostałe cyfrowej książki obiektu budowlanego (system EKOB), centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) i portalu e-Budownictwo. Ustawa stanowi kolejny krok w cyfryzacji procedur prawa budowlanego. Elektroniczny […]

NIERUCHOMOŚCI W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Nieruchomość z pewnością jest aktywem, który trzeba brać pod szczególną rozwagę, oceniać i mierzyć podwójnie. Perspektywy wierzyciela i dłużnika są wobec niej rzecz jasna odmienne. Niezmiennym pozostaje uniwersalne podejście, w myśl którego nie wszystko złoto, co się świeci. O wybranych reperkusjach prawnych występowania nieruchomości w masach upadłościowej albo restrukturyzacyjnej napiszę w niniejszym artykule. I.   Skutki, […]

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA REFORMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Przygotowywana w Ministerstwie Rozwoju i Technologii obszerna nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktualnie w fazie konsultacji. Nowe regulacje przewidują gruntowną reformę obowiązującego od prawie 19 lat systemu planowania przestrzennego. Jednym z najważniejszych elementów reformy jest wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego w postaci planu ogólnego. Plan […]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UKRAINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU „PROZORRO” – PRZEWODNIK DLA WYKONAWCÓW

Olena Shtohryn, Jacek Choromański, Tomasz Mielko:  Zamówienia publiczne w Ukrainie z wykorzystaniem systemu „ProZorro” – przewodnik dla wykonawców  

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CZĘŚĆ III

Pierwszy lipca,  a zatem formalnie początek obowiązywania nowej ustawy deweloperskiej („Ustawa”) nadchodzi wielkimi krokami. Niniejszym, trzecim artykułem dotyczącym Ustawy, kończymy serię komentarzy jej poświęconej. Skupimy się na funkcji i kompetencji banku w układzie uczestników przedsięwzięcia deweloperskiego tzn. deweloper – nabywca – bank, a także przedstawimy wnioski końcowe. Na wstępie warto jeszcze zwrócić uwagę na rozróżnienie […]

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – CZĘŚĆ II

Założenia legislacyjne oraz treść poszczególnych przepisów skłania do refleksji, że to nabywca jest w centrum unormowań płynących z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako „Ustawa”). Kontynuując serię poświęconą analizie Ustawy, w niniejszej części przedstawimy kwestie m. in. wad przedmiotu umowy  i ich wpływu na roszczenia […]

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

W dniu 20.05.2021 r. uchwalono Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej zwana jako „Ustawa”). Cele Ustawy, przynajmniej deklarowane przez ustawodawcę, to: poprawa skuteczności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz wzrost poziomu akceptacji regulacji po stronie przedsiębiorców. Niniejszym artykułem rozpoczynam trzy częściową […]

POMOC DLA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

#StandWithUkraine W związku z wojną w Ukrainie wiele firm oferuje pomoc materialną Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Przepisy dedykowanej specustawy wprowadzają pewne ułatwienia podatkowe, które pozwolą obywatelom Ukrainy w pełni korzystać ze skali tej pomocy. W naturalny sposób jednak pracodawcy chcą kierować oferowane świadczenia bezpośrednio na rzecz swoich pracowników i członków ich rodzin, takich darowizn zaś […]

USTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

#StandWithUkraine Dnia 12 marca 2022 weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (“Specustawa”). Z nielicznymi wyjątkami, Specustawa  obowiązuje z mocą wsteczną od 24 lutego 2022, tj. od dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Przepisy Specustawy mają zastosowanie do obywateli Ukrainy oraz ich małżonków (nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego), […]

PROJEKT USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

#StandWithUkraine Dnia 7 marca 2022 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (“Specustawa”). Obecnie projekt Specustawy jest rozpatrywany przez Sejm. Specustawa, gdy już zostanie uchwalona i ogłoszona, będzie obowiązywała z mocą wsteczną od 24 lutego 2022, tj. od dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Poniżej przedstawiamy […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA WOBEC PODWYKONAWCY W TRYBIE BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA – WYBRANE ZAGADNIENIA 3.0

W procesie budowlanym może wystąpić, a w praktyce występuje bardzo często, trójpodmiotowy układ stron, a mianowicie mamy inwestora, generalnego wykonawcę oraz podwykonawcę. O ile jednak inwestora z wykonawcą, a także wykonawcę z podwykonawcą wiążą umowy, o tyle taka sytuacja nie zachodzi już na linii inwestor – podwykonawca. Polski ustawodawca przewiduje, że celem zabezpieczenia roszczeń podwykonawcy […]

WALORYZACJA KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Galopujące ceny materiałów budowalnych, wysoka inflacja oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności pozostają obecnie znaczącym problemem branży budowalnej, znajduje to szczególny wymiar na etapie sporządzania kosztorysu inwestycji, gdyż nie jest możliwym precyzyjne przewidzenie jej wartości a także ceny poszczególnych składników. Niniejszy artykuł porusza problematykę waloryzacji kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowalne zawieranych w reżimie […]

ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Tomasz Milewski: „Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (250), styczeń 2022

JAKIE NEGATYWNE SKUTKI MOŻE PRZYNIEŚĆ NOWA USTAWA DEWELOPERSKA?

Magdalena Lechowska: „Jakie negatywne skutki może przynieść nowa ustawa deweloperska?” PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (249), grudzień 2021

KONIEC OKRESU PRZEJŚCIOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Grzegorz Żebrowski: „Koniec okresu przejściowego dotyczącego projektów budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (247), październik 2021

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM I USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM WEDŁUG POLSKIEGO ŁADU

Anna Czajkowska: „Zmiany w prawie budowlanym i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym według Polskiego Ładu”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (246), wrzesień 2021

ROLA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Małgorzata Fituch: „Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie kształtowania polityki przestrzennej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (245), sierpień 2021

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

Katarzyna Babicka: „Nowa Ustawa Deweloperska podpisana przez Prezydenta”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (244), lipiec 2021

TAX SPOTLIGHT POLAND

Tomasz Bielenik, Wojciech Langowski  Tax Spotlight Poland, 30 czerwca 2021 r.

NABYCIE W POLSCE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA A POBYT STAŁY

dr Andrzej Kiedrzyn:  „Nabycie w Polsce nieruchomości przez cudzoziemca a pobyt stały”  25 czerwca 2021 r. 

ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU PO ZMIANACH PRAWA BUDOWLANEGO

Tomasz Milewski: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu po zmianach prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (243), czerwiec 2021

ZAGOSPODAROWANIE NA CELE UŻYTKOWE ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU – WYMOGI PRAWNE

dr Andrzej Kiedrzyn: „Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru – wymogi prawne”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (242), maj 2021

CHARAKTER PRAWNY ŚWIADCZENIA WYKONAWCY W UMOWIE O ROBOTY BUDOWLANE

Jakub Jasiński: „Charakter prawny świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (241), kwiecień 2021

ZMIANY DOTYCZĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ ORAZ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ-NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO Z DNIA 10 GRUDNIA 2020 R.

Michał Matak: „Zmiany dotyczące wymogów formalnych wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę-nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 10 grudnia 2020 r.”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (240), marzec 2021

NOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE BUDOWY BUDYNKÓW – STANDARD WT 2021

Jacek Choromański: „Nowe warunki techniczne dotyczące budowy budynków – Standard WT 2021”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (239), luty 2021

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ DECYZJI NA UŻYTKOWANIE PO NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO

Paweł Panek: „Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji na uzytkowanie po nowelizacji Prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (238), styczeń 2021

NOWE PODATKI DOTYCZĄCE BRANŻY NIERUCHOMOŚCIOWEJ W 2021 ROKU

Tomasz Bielenik: „Nowe podatki dotyczące branży nieruchomościowej w 2021 roku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (237), grudzień 2020

WAŻNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ W PROCESIE BUDOWLANYM

Marta Pałyga: „Ważność decyzji o pozwoleniu na budowę w procesie budowlanym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (236), listopad 2020

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ PO 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Jacek Choromański: „Legalizacja samowoli budowlanej po 19 wrzesnia 2020 roku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (235), październik 2020

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – CZĘŚĆ II

Anna Czajkowska: „Nowelizacja prawa budowlanego – część II”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (234), wrzesień 2020

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – CZĘŚĆ I

Anna Czajkowska: „Nowelizacja prawa budowlanego – część I”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (233), sierpień 2020

NOWELIZACJA PRAWA GEODEZYJNEGO

Katarzyna Babicka: „Nowelizacja prawa geodezyjnego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (232), lipiec 2020

ZABYTEK W USTAWIE Z 7 LIPCA 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE

dr Andrzej Kiedrzyn: „Zabytek w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (231), czerwiec 2020