Artykuły

Marcin Żak:  „Udział podwykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Część I – postępowanie o udzielenie zamówienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (204), marzec 2018

Julia Kulikowska: „Propozycje zmian w ustawie deweloperskiej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (203), luty 2018

Małgorzata Fituch: „Nieistotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (202), styczeń 2018

Grzegorz Żebrowski: „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (201), grudzień 2017

Magdalena Pilarska: „Charakter i znaczenie odbioru robot budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (200), listopad 2017

Małgorzata Fituch: „Usuwanie drzew i krzewów w świetle nowych przepisów”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (199), październik 2017

Julia Kulikowska: „Dopuszczalny zakres zmian pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (197), sierpień 2017

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora – nowe zasady”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (196), lipiec 2017

Julia Kulikowska: „Najważniejsze założenia reformy uwłaszczenia użytkowników wieczystych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (195), czerwiec 2017

Krzysztof Kałłaur: „Wybrane zagadnienia związane ze wstrzymaniem prowadzonych robót budowlanych przez organ nadzoru budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (194), maj 2017

Bartosz Kopik: „Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (193), kwiecień 2017

Małgorzata Fituch: „Kodeks urbanistyczno-budowlany po konsultacjach społecznych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (192), marzec 2017

Błażej Borowiec: „Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (191), luty 2017

Grzegorz Żebrowski: „Zmiany w ustawie Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (190), styczeń 2017

Tomasz Milewski: „Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (189), grudzień 2016

Anna Kowalczyk-Pogorzelska: „Projektowane zmiany w użytkowaniu wieczystym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (188), listopad 2016

Magdalena Pilarska: „Ustawa krajobrazowa, czyli jak miasta będa walczyć z reklamami”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (187), październik 2016

Julia Kulikowska: „Mała ustawa reprywatyzacyjna – analiza regulacji”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (186), wrzesień 2016

Błażej Borowiec: „Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (185), sierpień 2016

Wojciech Langowski: „Ustawa o rewitalizacji – wybrane aspekty”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (184), lipiec 2016

Bartosz Kopik: „Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (183), czerwiec 2016

Emilia May: „Wybrane zagadnienia praktyczne związane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (182), maj 2016

Krzysztof Kałłaur: „Ustalanie warunków zabudowy w przypadku gruntu leśnego – wybrane zagadnienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (181), kwiecień 2016

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – najnowsze orzecznictwo”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (180), marzec 2016

Karolina Figura: „Roszczenie o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (179), luty 2016

Piotr Rusin: “The missing link in Polish real estate”  Poland Today, No. 12, January 2016 (Tylko w wersji angielskiej)

Błażej Borowiec: „Procedury poprzedzające przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola właściwego organu”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (178), styczeń 2016

Grzegorz Żebrowski: „Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (177), grudzień 2015

Tomasz Milewski: „Strony w postępowaniu o wydane pozwolenia na budowę” PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (176), listopad 2015

Bartosz Kopik: „Podziały nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (175), październik 2015

Katarzyna Sasiak: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed dniem 1 stycznia 1995 roku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (174), wrzesień 2015

Błażej Borowiec: „Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (173), sierpień 2015

Karolina Figura: ” Wybrane aspekty odpowiedzialności inwestora względem podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w świetle orzecznictwa sądowego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (172), lipiec 2015

Grzegorz Żebrowski: „Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (171), czerwiec 2015

Krzysztof Kałłaur: „Postępowanie naprawcze dotyczące zrealizowanej inwestycji w przypadku wyeliminowania pozwolenia na budowę z obrotu prawnego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (170), maj 2015

Emilia May: „Istotne zagadnienia prawne dotyczące decyzji o warunkach zabudowy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (169), kwiecień 2015

Marcin Żak: „Zmiany w ustawie – Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (168), marzec 2015

Błażej Borowiec: „Wykonywanie robót budowlanych a prawo własności osób trzecich”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (167), luty 2015

Anna Kowalczyk-Pogorzelska: „Zmiany w zakresie ochrony gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (166), styczeń 2015

Bartosz Kopik: „Projekt zmian w Prawie budowlanym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (165), grudzień 2014

Karolina Figura: „Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (164), listopad 2014

Błażej Borowiec: „Utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego w świetle przepisów Prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (163), październik 2014

Marcin Żak: „Zamówienia publiczne na nowych warunkach”  Polish Construction Review, Nr 9 (162), wrzesień 2014

Bartosz Kopik: „Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków” Polish Construction Review, Nr 8 (161), sierpień 2014

Marcin Jakubaszek: “Seek and ye may find. New regulations may speed up the creation of the shale gas industry in Poland” American Investor, summer 2014 (Tylko w wersji angielskiej)

Błażej Borowiec: „Prowadzenie robót budowlanych związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków – prawa i obowiązki” Polish Construction Review, Nr 7 (160), lipiec 2014 

Emilia May: „Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane” Polish Construction Review, Nr 6 (159), czerwiec 2014 

Krzysztof Kałłaur: „Legal due diligence nieruchomości – jak się do tego zabrać?” Facility Manager Nr 3 (68) /2014, czerwiec-lipiec/2014

Michał Staszewski: „Rozgraniczenie nieruchomości”  Polish Construction Review Nr 5 (158), maj 2014

Aleksandra Bolanowska: „Postępowania w przypadku katastrofy budowlanej”  Polish Construction Review, Nr 4 (157), kwiecień 2014