Artykuły

Małgorzata Fituch: „Zmiany w przepisach dotyczących kwestii ocen oddziaływania inwestycji na środowisko”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (222), wrzesień 2019

Julia Resmer: „Wielkie zmiany w prawie budowlanym – omówienie najważniejszych założeń projektu nowelizacji”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (221), sierpień 2019

Katarzyna Babicka: „Budowa ‚domów’ na terenie rodzinnych ogrodów działkowych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (220), lipiec 2019

Małgorzata Fituch: „Decyzja środowiskowa w procesie inwestycyjnym – zagadnienia ogólne oraz planowane zmiany przepisów” PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (219), czerwiec 2019

Jacek Choromański: „Planowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Obrót nieruchomościami rolnymi ma być łatwiejszy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (218), maj 2019

Katarzyna Babicka: „Służebność drogi koniecznej – zagadnienia ogólne oraz wpływ zmian w przepisach o użytkowaniu wieczystym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (217), kwiecień 2019

Izabela Bartman: „Wymeldowanie w trybie administracyjnym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (216), marzec 2019

Karolina Figura: „Zasiedzenie służebności przesyłu jako instrument obrony procesowej przedsiębiorstw przesyłowych przed roszczeniem negatoryjnym – wybrane zagadnienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (215), luty 2019

Julia Kulikowska: „Zmiany w zwrotach wywłaszczeniowych nieruchomości”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (214), styczeń 2019

Tomasz Milewski: „Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (213), grudzień 2018

Julia Kulikowska: ” F.I.N.N., czyli REIT po polsku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (211), październik 2018

Katarzyna Sasiak: „Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane – zmiany w liczeniu terminów”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (210), wrzesień 2018

Joanna Szypniewska: „Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (209), sierpień 2018

Marcin Żak: „Partnerstwo publiczno-prywatne. Cieszy uwzględnienie postulatów, ale rozczarowuje tempo ich wprowadzenia” Rzeczpospolita, 24 lipca 2018

Małgorzata Fituch: „Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (208), lipiec 2018

Izabela Bartman: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości w zakresie zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do budynku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (207), czerwiec 2018

Bartosz Kopik: „Zabudowa w sąsiedztwie linii kolejowej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (206), maj 2018

Marcin Żak: „Udział podwykonawcy robót budowlanych w zamówieniu publicznym. Część II – wykonanie zamówienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (205), kwiecień 2018

Marcin Żak:  „Udział podwykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Część I – postępowanie o udzielenie zamówienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (204), marzec 2018

Julia Kulikowska: „Propozycje zmian w ustawie deweloperskiej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (203), luty 2018

Małgorzata Fituch: „Nieistotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (202), styczeń 2018

Grzegorz Żebrowski: „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (201), grudzień 2017

Magdalena Pilarska: „Charakter i znaczenie odbioru robot budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (200), listopad 2017

Małgorzata Fituch: „Usuwanie drzew i krzewów w świetle nowych przepisów”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (199), październik 2017

Julia Kulikowska: „Dopuszczalny zakres zmian pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (197), sierpień 2017

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora – nowe zasady”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (196), lipiec 2017

Julia Kulikowska: „Najważniejsze założenia reformy uwłaszczenia użytkowników wieczystych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (195), czerwiec 2017

Krzysztof Kałłaur: „Wybrane zagadnienia związane ze wstrzymaniem prowadzonych robót budowlanych przez organ nadzoru budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (194), maj 2017

Bartosz Kopik: „Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (193), kwiecień 2017

Małgorzata Fituch: „Kodeks urbanistyczno-budowlany po konsultacjach społecznych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (192), marzec 2017

Błażej Borowiec: „Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (191), luty 2017

Grzegorz Żebrowski: „Zmiany w ustawie Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (190), styczeń 2017

Tomasz Milewski: „Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (189), grudzień 2016

Anna Kowalczyk-Pogorzelska: „Projektowane zmiany w użytkowaniu wieczystym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (188), listopad 2016

Magdalena Pilarska: „Ustawa krajobrazowa, czyli jak miasta będa walczyć z reklamami”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (187), październik 2016

Julia Kulikowska: „Mała ustawa reprywatyzacyjna – analiza regulacji”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (186), wrzesień 2016

Błażej Borowiec: „Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (185), sierpień 2016

Wojciech Langowski: „Ustawa o rewitalizacji – wybrane aspekty”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (184), lipiec 2016

Bartosz Kopik: „Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (183), czerwiec 2016

Emilia May: „Wybrane zagadnienia praktyczne związane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (182), maj 2016

Krzysztof Kałłaur: „Ustalanie warunków zabudowy w przypadku gruntu leśnego – wybrane zagadnienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (181), kwiecień 2016

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – najnowsze orzecznictwo”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (180), marzec 2016

Karolina Figura: „Roszczenie o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (179), luty 2016

Piotr Rusin: “The missing link in Polish real estate”  Poland Today, No. 12, January 2016 (Tylko w wersji angielskiej)

Błażej Borowiec: „Procedury poprzedzające przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola właściwego organu”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (178), styczeń 2016

Grzegorz Żebrowski: „Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (177), grudzień 2015

Tomasz Milewski: „Strony w postępowaniu o wydane pozwolenia na budowę” PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (176), listopad 2015

Bartosz Kopik: „Podziały nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (175), październik 2015

Katarzyna Sasiak: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed dniem 1 stycznia 1995 roku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (174), wrzesień 2015

Błażej Borowiec: „Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (173), sierpień 2015