Newsletter

Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii

 

Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii otworzy, przyjęty w tym tygodniu przez rząd, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, (dalej: „Ustawa o OZE”). Projekt Ministerstwa Gospodarki, wielokrotnie konsultowany, zmieniany, poprawiany i uzupełniany, został w końcu, w dniu 8 kwietnia 2014 roku przyjęty przez Radę Ministrów.

 

Powyższa ustawa stanowi, długo wyczekiwaną przez rynek OZE, odpowiedź Polski na unijne wymogi nałożone na państwa członkowskie w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zawarte, co do zasady, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W (Dz.Urz. WE L140.16 z 05 czerwca 2009 roku). Powyższa dyrektywa została już częściowo implementowana do polskiego porządku prawnego w drodze obowiązującej od 11 września 2013 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw z 26 lipca 2013 roku (Dz.U. 2013.984), czyli, tzw. „małego trójpaku”, lecz dla pełnego wdrożenia prawa unijnego w tym zakresie konieczne było m.in. przygotowanie Ustawy o OZE.

 

Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii otworzy, przyjęty w tym tygodniu przez rząd, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, (dalej: „Ustawa o OZE”). Projekt Ministerstwa Gospodarki, wielokrotnie konsultowany, zmieniany, poprawiany i uzupełniany, został w końcu, w dniu 8 kwietnia 2014 roku przyjęty przez Radę Ministrów. Powyższa ustawa stanowi, długo wyczekiwaną przez rynek OZE, odpowiedź Polski na unijne wymogi nałożone na państwa członkowskie w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zawarte, co do zasady, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W (Dz.Urz. WE L140.16 z 05 czerwca 2009 roku).

 

Powyższa dyrektywa została już częściowo implementowana do polskiego porządku prawnego w drodze obowiązującej od 11 września 2013 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw z 26 lipca 2013 roku (Dz.U. 2013.984), czyli, tzw. „małego trójpaku”, lecz dla pełnego wdrożenia prawa unijnego w tym zakresie konieczne było m.in. przygotowanie Ustawy o OZE. Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii otworzy, przyjęty w tym tygodniu przez rząd, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, (dalej: „Ustawa o OZE”). Projekt Ministerstwa Gospodarki, wielokrotnie konsultowany, zmieniany, poprawiany i uzupełniany, został w końcu, w dniu 8 kwietnia 2014 roku przyjęty przez Radę Ministrów. 

 

Powyższa ustawa stanowi, długo wyczekiwaną przez rynek OZE, odpowiedź Polski na unijne wymogi nałożone na państwa członkowskie w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zawarte, co do zasady, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W (Dz.Urz. WE L140.16 z 05 czerwca 2009 roku). Powyższa dyrektywa została już częściowo implementowana do polskiego porządku prawnego w drodze obowiązującej od 11 września 2013 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw z 26 lipca 2013 roku (Dz.U. 2013.984), czyli, tzw. „małego trójpaku”, lecz dla pełnego wdrożenia prawa unijnego w tym zakresie konieczne było m.in. przygotowanie Ustawy o OZE.